کنگرە ملی کوردستان: ٥ شهروند کورد توسط کنترا گریلاها در مردین شهید شدەاند

کنگرە ملی کوردستان ضمن محکومیت بە شهادت رساندن ٥ شهروند باشور کوردستان در مردین، اعلام کرد این قتلعام تحت نظارت دولت اشغالگر دولت ترک انجام شدە است.

کنگرە ملی کوردستان ضمن محکومیت بە شهادت رساندن ٥ شهروند باشور کوردستان در مردین، اعلام کرد این قتلعام تحت نظارت دولت اشغالگر دولت ترک انجام شدە است.

کنگرە ملی کوردستان با محکومیت بە شهادت رساندن ٥ شهروند باشور کوردستان در مردین، ابا انتشار بیانیەای اعلام نمود این قتلعام تحت نظارت دولت اشغالگر دولت ترک انجام شدە است.

متن این بیانیە بە شرح زیر است:

در ١٩ ژانویە ٢٠٢٣، پنج شهروند کورد از باشور کوردستان در حوالی شهر مردین بە شهادت رسیدند. از آنجا کە ابعاد بە قتل رساندن این پنج شهروند کاملا آشکار نبود، لازم دانستیم بر حسب ظرفیتهایمان تحقیقاتی را انجام دهیم. متعاقب تحقیقات ما آشکار شدە است کە هر ٥ شهروند ما توسط چند کنترا تحت نڤارت دولت ترک بە شهادت رسیدەاند.

شهدا از عشیرە ریکانی و خانوادەای میهن دوست بودە و جزو خانوادەهای شناختە شدە هستند. قتل این خانوادە کاملا سیاسی بودە و در تداوم همان جنایاتی است کە دولت ترک علیە شخصیتهای پیشاهنگ و میهن دوستمان انجام می دهد.

کنگرە ملی کوردستان مراتب تسلیت خود را بە خانوادە شهدا و خلق کورد اعلام میدارد. از مسئولان باشور کوردستان درخواست میکنیم کە بە صورت جدی برای روشن نمودن واقعیت و تحقیق مستقل بین المللی تلاش نمایند.

لازم است کە دادگاە و حکومت مرکزی عراق در رابطە با این جنایت تحقیق بە عمل آوردە و نتایج درست و صحیح آن را منتشر نمایند.