کنگره ملی کوردستان اقدامات شوونیستی حکومت ایران را محکوم کرد

کنگره ملی کوردستان: اتحاد ملی کوردها حول یک آرمان مشترک ضرورت حیاتی است

کنگره ملی کوردستان در بحبوحه اعتراضات روژهلات از اتحاد ملی کوردها به عنوان یک ضرورت حیاتی نام برده تا بتوانند از تحولات خاورمیانه به نفع سرزمین اشغالی کوردستان استفاده کنند.

ک.‌ن‌.ک، پیکار مردم با رژیم خودکامه ایران را در مرحلەای جدید عنوان کرده و آنرا نشانه اصرار بر دستیابی به حقوق خویشتن می‌داند.

کنگره ملی کوردستان، شعار "ژن، ژیان، آزادی" را نماد ملت آزاد توصیف کرده و می گوید آوازەی این شعار در ایران و سراسر جهان، کوردها و کوردستانی‌ها را به یک کانون معانی مبارزات ملل آزادیخواه بدل کرد که یک پیکار امروزی را بسط داده اند.

این بیانیه تصریح می‌کند بحران‌های داخلی و خارجی کشور باعث شده فرصت مناسبی پیدا شود که کوردها و سایر خلق‌های ایران از دست این رژیم ستمگر و خودکامه رها شوند.

کنگره ملی کوردستان، خاورمیانه بویژه کشورهای دربرگیرنده کوردستان را در مسیر تحول عنوان کرده و بر ضرورت اتحاد ملی کوردها و نیروهای کورد حول یک آرمان مشترک تأکید می‌کند.

ک.‌ن‌.ک با خانواده ژینا امنیتی و تمامی شهدای قیام اخیر ابراز همدردی کرده و ضمن آرزوی بهبودی برای مجروحین، اقدامات شوونیستی حکومت ایران را به شدت محکوم می‌کند.