محکومیت تحمیل و تداوم انزوا از سوی رمزیە توسن

رمزیە توسن نمایندی حزب دمکراتیک خلقها در پارلمان اعلام کرد: لازم است انزوا لغو شود و در اقدامی اعتراضی، روسری سفید خود را بە سوی هیات مدیرە مجلس پرتاب کرد.

رمزیە توسن، نمایندە حزب دمکراتیک خلقها، در جریان نطق خود در پارلمان ترکیە، در اعتراض بە تداوم انزوای رهبر خلق کورد و حملە بە مناطق روژاوا و باشور کوردستان، روسری سفید خود را بە سوی هیات مدیرە پارلمان پرتاب کرد.

توسن در نطق خود اعلام کرد کە اصرار بر عدم حل مسئلە کورد،جامعە را بە سوی فاجعە بردە و در ادامە افزود: تمام راهکارهای اعمال فشار بکار گرفتە شدە است و این رویە همچنان ادامە دارد. اما برخودان در مقابل این رویە ادامە داشتە است. در مقابل اقدامات سالهای تاریک دهه ٩٠، مادران شنبە بە پیشاهنگان برخودان تبدیل شدند.

مادران آشتی و زنان در مقابل جنگ مبارزە کردەاند، در بسیاری از مناطق کشور برای آزادی و صلح و عدالت فعالیتها ادامە دارند. بیش از هر زمان دیگری، هم اکنون جامعە نیازمند آشتی و صلح است. زنان بیش از هر بخش دیگری متحمل زیانها و آسیبهای جنگ می شوند. زنانی کە امروزە بر اساس سنتمان روسریهای سپید خود را از سر بر می دارند، لازم است امروز هم بر نیروی خود تاکید داشتە باشند، و بە منظور خاتمە دادن بە تنشها و برخوردها، بر لغو سیستم انزوا تاکید داشتە باشند. من بە عنوان مخالفت با سیستم انزوا و تصمیماتی کە برای ادامە جنگ گرفتە میشوند، روسریم را از سر بر میدارم. لازم است عملیاتهای نظامی متوقف شوند، انزوای تحمیل شدە بر امرالی لغو و راە آشتی و صلح گشودە شود.