مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها: حاکمیت برای کنار رفتن از قدرت آمادە شود

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطە با اعضای حزب خود کە دستگیر شدەاند، بیانیە‌ای را صادر کرد. مجلس زنان این حزب اعلام کرد کە حاکمیت با سیاست‌های جنگ‌طلبانە عملا باید برای رفتن آمادە شود.

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها، در رابطە با دستگیری خالد تورک‌اوغلو سخنگوی هیات رهبری محلی این حزب و دیگر اعضای مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها بیانیە‌ای را صادر کرد. در این بیانیە با اشاره به اینکه، هوالان آنها بعد از بازداشت ۴ روزە بە اسارت گرفتە شدەاند، در ادامە می‌افزاید: عملیات نابودی سیاسی کە پیش از کنفرانس ما صورت گرفتە است، خط حملە فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ در مقابل مبارزات زنان است. حاکمیت با سیاستهای جنگی، جنسیت محور و نژادپرستانە در مقابل مبارزە ازادی زنان حزبمان، اپوزیسیون و گروه‌های دمکرات و آزادیخواە و برابری طلب صف آرایی کردە و آشکارا می‌جنگد.

در ادامە این بیانیە آمدە است کە پیش از این هم با اقدامات مختلف چنین رویەهایی را آزمایش کردە‌اند. اما هیچگاە نتوانستەاند با چنین اقداماتی زنان را بە سکوت وادارند. ما اعلام می‌کنیم کە فردا در چهارمین کنفرانس عادی زنان بە این اقدامات پاسخ می‌دهیم. در ائتلاف مردسالارانە آ.ک.پ/م.ه.پ کە موجودیت زنان را تحمل نمی‌کند، این دولت در نهایت سقط کردە و زنان بە پیروزی می‌رسند. ما بە پیروزی می‌رسیم.