شادباش سالروز تاسیس حزب کارگران کورستان در شهرهای اروپا

روز و شب گذشتە، بە مناسبت سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان در چند شهر اروپا مراسمی بر پا شد.

بە مناسبت ٢٧ نوامبر شهرهای مختلف کشورهای اروپایی شاهد برگزاری چندین مراسم بودند. در فرانسە، آلمان، سوید، بریتانیا، بلژیک، قبرس، هلند و یونان، کوردستانیان و دوستان خلق کورد در این مراسم شرکت کردند.

لندن

چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان با پیشگامی جوانان انقلابی بریتانیا و انجمن خلق کورد، با مشارکت صدها نفر در ساختمان  ک.سی.سی در لندان گرامی داشتە شد.

دانهاگ

در مراسمی کە بە همین مناسبت در دانهاگ هلند برگزار شد، زبیر آیدار، عضو شورای رهبری .ج.ک در سخنرانیی اعلام کرد کە پ.ک.ک. هم اکنون بیش از هر زمان دیگری در قدرت بودە و ضمن اشارە بە قدرت و استقامت نیروهای گریلا در برابر حملات شیمیایی اعلام نمود: لازم است طنین صدایمان را بلند کردە و در مقابل  حملات شیمیایی صورت بە نیروهای گریلا از سوی دولت اشغالگر ترک پاسخ بدهیم.

زبیر آیدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە بە انزوای تحمیل شدە بر رهبر آپو خاطرنشان ساخت کە رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان مدت ٢٤ سال است کە تحت انزوایی شدید قرار گرفتە و در این بارە اظهار داشت: علیرغم این کە اطلاعی از رهبر آپو در دست نداریم، اما نگهبان این زندان، رژیم فاشیستی آ.ک.پ/م.ه. پ رو بە پایان رفتە و هیچ نیرویی نمی تواند دستاوردهایمان را کە با هزینەهای سنگینی بە دست آمدە است، از میان بردارد.

آتن

در مراسم دیگری بە مناسبت گذشت چهل و چهار سال از تاسیس حزب کارگران کوردستان در کمپ لاوروی یونان، با پیشگامی مرکز فرهنگ کوردی دمکراتیک آتن، کوردستانیان با در دست داشتن پرچمها و نمادهای حزب کارگران کوردستان و ی.پ.گ و ی.پ.ژ جشن احیای خلق کورد را شادباش گفتند.

هامبورگ

در هامبورگ آلمان نیز با مشارکت بیش از هزار نفر، سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان گرامی داشتە شد

کیل

مراسم یادبود تاسیس حزب کارگران کوردستان در شهر کیل آلمان نیز با مشارکت دهها نفر گرامی داشتە شد.

استکهلم

در استکهلم و شهرهای یوتبوری و بورلانگ سوئد نیز بە مناسبت تاسیس حزب کارگران کوردستان مراسمی برگزار شد.

لووین

در لووین بلژیک نیز مراسم بزرگداشت چهل و چهارمین سالروز حزب کارگران کوردستان برگزار شد و صدها نفر در  این مراسم شرکت نمودند. رمزی کارتال ریاست کنگرە خلق نیز در این مراسم سخنرانی کرد.

کریل

در شهر کریل فرانسە نیز همانند شهرهای دیگر ستراسبورگ، تولوز و آوینگتن و مونت پلی، مراسمی با مشارکت کوردستانیان بە مناسبت چهل و جهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران برگزار شد.

لیماسل

در  لیماسل قبرس نیز با پیشگامی شورای خلق و جوانان و فعالان زن، مراسمی در بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد حزب کارگران کوردستان برگزار شد.

تورین

در تورین ایتالیا نیز با مشارکت  خلق کورد و دوستان خلق کورد، مراسمی بە مناسبت چهل و چهارمین سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان برگزار شد.