شماره‌ی ٩٨ی نشریه‌ی آلترناتیو با محوریت حزب پیشاهنگ و نقش آن + دانلود نشریه

شماره‌ی ٩٨ی نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان منتشر گردید

گردانندگان نشریه آلترناتو در شماره ٩٨ طی مقالاتی به بررسی اتحاد ملی در کوردستان پرداخته‌‌اند. در همین راستا نیز تعریف جامعی از حزب پیشاهنگ در سوق‌دهی خلق کورد به همبستگی در تمامی عرصه‌های اجتماعی‌، صورت گرفته و همچنین ارزیابی اعتراضات اخیر در ایران، شباهت‌ها و پیامدهای آن با اعتراضات پیشین، بخشی از مقالات را در برگرفته است.

نقش جوانان در اتحاد ملی بویژه در دهه‌های اخیر تاریخ کوردستان چشمگیر بوده، که طی مقاله‌ای به بررسی آن پرداخته. تاریخچه‌ی اتحاد و اتحاد ملی در کنار آموزش و نقش آن در آفرینش و شکل‌دهی به ملتی متحد با سیاست و حیات اجتماعی نظام‌مند، از مباحث حیاتی برای تمامی ملت‌ها، بویژه ملت کورد هستند که در این شماره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در بخش دیگری از مجله فتوای ٢٨ مرداد خمینی علیه کوردها و پیامدهای این فتوا تا به امروز مورد واکاوی قرار گرفته است.

شماره ٩٨ نشریه‌ی آلترناتیو در ٩۶ صفحه و به دو زبان فارسی و کوردی سورانی منتشر شده است.

برای مطالعه و دانلود نشریه لطفا [[اینجا]] کلیک نمائید.