تاشچیر: ما در تمام پلتفرمها از مطالبە کورد برای دستیابی بە موقعیت سیاسی حرف خواهیم زد

ایمام تاشچیر از نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها در پارلمان ترکیە در نشست مجلس، علیرغم ممانعت از سخنرانی بە زبان کوردی گفت: ما در تمام پلتفرمها از مطالبە کورد برای دستیابی بە موقعیت سیاسی حرف خواهیم زد.

ایمام تاشچیر از نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها از حوزە انتخابی آمد در پارلمان ترکیە بە زبان کوردی سخن گفت، اما ریاست گروە حزب جمهوری خلق، حیدر آکار اجازە نداد وی سخنرانی خود را بە زبان کوردی ادامە بدهد. در همین رابطە خبرگزاری فرات، گفتگویی را با ایمام تاشچیر انجام دادە است.

در این گفتگو تاشچیر اعلام نمود کە سیاستهای آسیمیلاسیون علیە کورد از ابتدای تاسیس جمهوری بە طور سیستماتیک ادامە یافتە و در این بارە افزود: قانون اساسی فاشیستی ١٢ سپتامبر ١٩٨٢ تا کنون ١٩ بار تغییر پیدا کردە است، علیرغم این تغییرات، اما مسئلە زبان، موقعیت سیاسی و حقوق و آزادی کورد هیچگونە تغییری نکردە است. علاو بر آن مادە ٤٢ قانون اساسی زبان کوردی را هم ممنوع کردە است و در مادە سوم قانون اساسی هم آمدە است کە تمام کسانی کە در ترکیە زندگی می کنند، ترک هستند.

من در پارلمان خواستم کە با زبان کوردی سخنرانی کنم کە زبان من است اما ممنوع شدە است. من میدانستم کە زبان من ممنوع است، اما زمانیکە در برابر ممنوعیتها مقاومتی صورت نگیرد، این محدودیت و ممنوعیتها خاتمە پیدا نمی کنند. برای من مهم این بودە است کە بە این ممنوعیت خاتمە بدهم. بە همین دلیل خواستم کە در نشستی کە در رابطە با تعیین بودجە برگزار می شد، افکار و نظراتم را با زبان کوردی بیان کنم. من گفتم کە در این بودجە هیچگونە جایگاهی برای کورد وجود نداشتە است و علت آن نیز بە رسمیت نشناختن هویت کوردی است. زیرا در بعد قانونی و قانون اساسی ترکیە مسئلە امنیتی است. بودجە نیز بر همین اساس تنظیم شدە است. من تلاش کردم کە آنچە را کە شکل گرفتە است، بیان کنم کە اجازە ندادند.

تاشچیر همچنین خاطر نشان ساخت کە در تمام پلتفرمها بر مطالبە زبان کوردی و موقعیت سیاسی برای کورد  تاکید خواهند کرد و در ادامە افزود: لازم بود کە ریاست هیات نمایندگان حزب خلق جمهوری با چنین شدت و حدتی برخورد نمی کرد. این رفتار و نحوە برخورد نوع نگرش این حزب بە زبان، حقوق و آزادی کورد نشان میدهد. از عقب ماندەترین کشورها تا پیشرفتەترین آنها، در کشورهای چند زبانە، چنین برخوردی با زبان صورت نمیگیرد. در زمان صدام نیز اینگونە با زبان کوردی برخورد نمی شد. حتی اسد هم اینگونە با زبان کوردی برخورد نمیکند. در دیکتاتورترین کشورها هم چنین برخوردهایی صورت نمیگیرد. اما بعد از انکە جمهوری ترکیە شکل گرفت، تلاشهایی گستردە برای آسیمیلاسیون هویتهای جدا انجام و تبدیل همە بە ترک صورت گرفت.

تلاش شد تا ملت-دولت جدید را شکل بدهند، اما نتوانستند و نخواهند توانست کورد را آسیمیلە کنند، صدها سال است کە اینگونە با زبان کوردی برخورد می کنند، با قتل، دادگاههای اصلاحات، در ادامە چنین روندی بودە است. اما چنین اصراری هیچ نتیجەای بە دنبال نخواهد داشت. بە همین دلیل است کە در هر فرصتی مطالبات خلق کورد را بر زبان خواهیم راند.