وکیل ایتالیایی رهبر خلق کورد: لازم است جامعە انسانی از این انسان گرانقدر صیانت کند

ماریو آنجلیلی، وکیل ایتالیایی رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان اعلام نمود کە توطئە علیە اوجالان لکەای سیاە بر سیمای تاریخ ما است.

ماریو آنجلیلی، وکیل ایتالیایی رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان اعلام نمود کە توطئە علیە اوجالان لکەای ننگ بودە و در ادامە افزود لازم است جامعە انسانی از این انسان گرانقدر صیانت کند، اوجالان کلید خلقها برای دستیابی بە آزادی است.

هیات بین المللی مخالف با تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد کە مرکب از ٣٦ وکیل، روزنامەنگار و آکادمیسین از ٧ کشور مختلف جهان است در اعتراض بە انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد، طی روزهای ٢٦ تا ٢٧ ژانویە در شهرهای آمد، استانبول و آنکارا با نمایندگان سازمانهای بین المللی و احزاب سیاسی دیداری را انجام دادند.

ماریو آنجلیلی، وکیل ایتالیایی رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان کە یکی از اعضای این هیات بود در رابطە با توطئە و تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد با خبرگزاری مزوپوتامیا گفتگویی انجام داد.

ماریو آنجلیلی وکیل ایتالیایی رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان بە عنوان یکی از اعضای این هیات در این گفتگو اعلام نمود: توطئە بین المللی ١٥ فوریە علیە رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان لکە سیاهی بر سیمای تاریخمان است. زیرا بە دلیل این توطئە کە اوجالان از روسیە بە ایتالیا  آمد، دستخوش وضعیتی غیر عادی بود. خلق ایتالیا اوجالان را بە عنوان نمایندە خلق کورد می شناخت و نسبت بە مسئلە کورد نیز آشنا بود. مرحلەای کە توطئە ١٥ فوریە در آن صورت گرفت، مرحلەای غیر عادی بود و رسانەها و افکار عمومی بر دولت ایتالیا فشار وارد کرد تا این نمایندە خلق کورد آزاد شود.

این وکیل ایتالیایی رهبر خلق کورد در ادامە ضمن اشارە بە عزیمت رهبر آپو بە ایتالیا گفت: زمانیکە اوجالان بە ایتالیا رسید، خلق ایتالیا نگاهی حاکی از حس همبستگی با خواهران و برادران کوردشان داشتند و زمانیکە ترکیە خواهان استرداد اوجالان شد، ایتالیا مصرانە بە موضع خود تاکید داشت. اوجالان از ایتالیا درخواست پناهندگی نمود، اما حاکمان آمریکا و اسرائیل اعلام نمودند کە نمیتواند درخواست پناهندگی بنماید. زندگی اوجالان با تهدید مواجە بودە و نمیتوان امنیت وی را تامین نمود. در این برهە بود کە وضعیت بسیار دشوار گشت و لازم است این برهە را بە خوبی دریابیم. حکومت ایتالیا بە اوجالان اعلام نمود کە شما تحت مسئولیت ما قرار دارید. اما بعد از ٣٠ روز این موضع دولت ایتالیا دچار تغییر شد و دولت ایتالیا پیشنهاد نمود کە اوجالان بە کشور دیگری عزیمت نماید. اما این مسئلە قابل پرسش است، زیرا کوردها میتوانند در ایتالیا از حق پناهندگی برخوردار شوند.

ماریو آنجلیلی در ادامە افزود: بر این باورم کە این تصمیم اشتباە بود کە ایتالیا را ترک کند. اما این مسئلە از سوی دولت ایتالیا پیشنهاد شد. بە این مسئلە فکر می کنم کە نمی بایست ایتالیا را ترک می کرد، رفتن بە سوی کشورهایی مانند یونان و آفریقا برای آزادی وی تهدید افزا بودند و در آن دورە ایتالیا نیز کشوری آرام نبود و حکومت ایتالیا نیز پیشهاد بدی را بە وی ارائە نمود کە این کشور را ترک کند. لازم بود کە حق پناهندگی سیاسی اخذ کند و در ایتالیا بماند، من فشار نیروهای ترک را درک می کنم. بە دلیل این وضعیت همکاریهای اقتصادی میان ایتالیا و ترکیە در تنگنا قرار گرفتە و در آن برهە نیز ترکیە، ایتالیا را بە عنوان دشمن خطاب می کرد. همین مسئلە نیز فشار قدرتمندی را بر ایتالیا ایجاد کردە بود و در عین حال هر دو نیز از اعضای ناتو بودند.

آنجلیلی در ادامە خاطر نشان ساخت کە همزمان کشورهایی مانند آمریکا و آلمان نیز از تداوم چنین فشارهایی حمایت می کردند، ایتالیا از سوی ترکیە، آمریکا و آلمان نیز تحت فشار بود. من نیز با این عقیدە موافق هستم کە این فرایند، فرایندی از توطئە منسجم میان این کشورها بود.

ماریو آنجلیلی، وکیل ایتالیایی رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان در رابطە با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد نیز گفت:  لازم است کە مبارزە برای درهم شکستن انزوا ادامە یافتە و در مقابل انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد، نهادهای ایتالیا و اروپا نیز در این مبارزە فعالانە مشارکت داشتە باشند. لازم است عبدالە اوجالان بتواند حقوق انسانی خود را بە کار گرفتە و در فرایند آزادی و صلح مشارکت داشتە باشد. اوجالان نمایندە خلق کورد و کلید آشتی است. از همین رو لازم است کە در مقابلە با فشارهای بین المللی مبارزە ادامە پیدا کند. کارزارهای بین المللی در این بارە بسیار مهم هستند. از نظر من لازم است کە جامعە بین المللی علیە دستگیری و اسارت ٢٤ سالە عبدالە اوجالان بسیج شود. بسیاری بر این باورند کە اوجالان ماندلای جدید است. لازم است کە اوجالان مانند ماندلا در فرایند صلح مشارکت داشتە باشد، لازم است کە اوجالان از زندان آزاد سدە و اندیشەهایش بە جامعە برسد.

ماریو آنجلیلی، وکیل ایتالیایی رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان در خاتمە تاکید کرد لازم است کە وضعیت انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد بە خوبی تحلیل شود و در این بارە افکار عمومی از این موضوع اعلام پیدا کردە و لازم است کە اوجالان نیز بتواند پیامهای خود را بە جامعە ارسال کند. لازم است کە جامعە انسانی از این انسان گرانقدر صیانت کند، اوجالان کلید خلقها برای دستیابی بە آزادی است.