یگان‌های مدافع زنان از زنان افغانستان اعلام حمایت کرد

"ما همچون ی.پ.ژ ضمن اعلام حمایت خود از زنان افغانستان، بر این باور هستیم، هر اتفاقی هم بیافتد، زنان افغان نباید تسلیم شده و باید با سازماندهی آزادانه خود علیه نیروهای حاکم مبارزات را گسترش دهند. نباید فراموش کرد که امید بسیار ارزشمندتر از پیروزی است."

فرماندهی کل یگان‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) با انتشار بیانیه‌ای در ارتباط با تهدیدات طالبان علیه زنان افغان، اعلام کرد که روند کنونی در افغانستان باعث درد و نگرانی همه زنان و نیروهای دمکراتیک شده است.

فرماندهی ی.پ.ژ خاطرنشان کرد که سیستم هژمونیک سیاست جهانی برای شکستن اراده زنان و مبارزه مردم در راستای منافع خود، تمام کمک‌های ممکن را به طالبان ارائه کرده است، در نتیجه این همکاری نیروهای سرمایه‌داری جهانی، افغانستان به طالبان واگذار و تسلیم شده است.

فرماندهی ی.پ.ژ تصریح کرد که نیروهای حاکم هرگز سرزمین‌هایی که ساکنان آن سالیان متمادی در آن زندگی کرده‌اند، ارزش‌هایی که زنان و جامعه با آن پرورش یافته‌اند و اراده زنان و مردم را به رسمیت نشناخته و نخواهند شناخت.

در این بیانیه آمده است: "تحولات اخیر در افغانستان نشان داد که مردم و به ویژه زنان نباید هیچگاه به نیروهای خارجی و نیروهای هژمونیک اعتماد کرده و به آنها اتکا کنند. ایجاد و حفظ جامعه‌ای اخلاقی، سیاسی، برابر و امن تنها از طریق قدرت جامعه محقق می‌شود."

در این بیانیه همچنین آمده است: "همانطور که نیروهای امپریالیستی تحت رهبری دولت تروریستی و مافیایی ترکیه به روژاوا، شمال و شرق سوریه حمله کردند، زنان منطقه را ربودند، کودکان، افراد مسن و افراد ناتوان را کشتند، همین کار را در افغانستان ادامه می‌دهند و زنان و افراد را در منطقه هدف قرار می‌دهند. ما به عنوان ارتش یگان‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) این حملات به افغانستان را با نگرانی شدید دنبال کرده‌ایم، ما درد و رنج زنان و مردم منطقه را عمیقا احساس کرده‌ایم. در عین حال، دردی که اکنون از صمیم قلب احساس می‌کنیم این است که اراده زنان افغان بدون در نظر گرفتن خواست و رای آنها، به طرز وحشیانه و غیر انسانی به حاکمین واگذار شده است.

تصمیمات و نقشه‌های طالبان برای زنان و جامعه افغانستان غیرقانونی و ضد دمکراتیک است. به این معنا که آنها سعی می‌کنند زنان و جامعه افغانستان را با توجه به نگرش واپسگرای خود از نو بازسازی و تربیت کنند. این رویکرد خارج از اراده آزاد و انسانیت بوده و بشدت غیرانسانی است.

اما فراموش نکنیم که در همه اعصار راه حل آزادی این است که به قدرت جوهری خود ایمان داشته باشیم، خود را سازماندهی کرده و اراده مبارزه برای آزادی را افزایش دهیم. همانطور که ی.پ.ژ علیه داعش و علیه ذهنیت اشغالگر مافیایی و تروریستی ترکیه با کمک زنان سازمان‌یافته مبارزه کورد، خود را تقویت کرد، ارتش خود را تشکیل و نیروهای خود را افزایش داد، زنان افغان با قدرت جوهری خود و با سازماندهی خود می‌توانند به نیروی آزادی تبدیل شوند. زنان افغان باید با اسرار تمام خواستار حقوق قانونی، اقتصادی و حکمرانی خود شوند. صاحبان واقعی هر سرزمینی، زنان آن سرزمین هستند، نیاز زنان افغان برای اثبات اراده آزاد خود، سازماندهی بیشتر و موثرتر از گذشته و بر اساس دوران جدید است.

ما به عنوان نیروهای ی.پ.ژ، حمایت خود را از زنان افغانستان اعلام می‌کنیم و بر این نظر هستیم در هر حالت و شرایطی، زنان افغانستان باید با اراده آزاد، خود را سازماندهی کرده و مبارزه خود را علیه نیروهای حاکم مشخص کنند. نباید فراموش کرد که امید ارزشمندتر از پیروزی است. قدرت خود را به امید آینده‌ای آزاد بسازید. اگر قدرت زنان یکی شود، نیروهای حاکم قادر نخواهند بود در برابر قدرت سازمان یافته زنان خود بایستند و اقدامات ضد انسانی را انجام دهند. در نهایت ما از همه زنان جهان دمکراتیک می‌خواهیم که بگویند این وضعیت حساس و خطر موجود روی زنان افغان را درک کنند، این یک وضعیت حساس نیازمند به اقدامات حمایتی است. هر زنی باید حمایت خود را از زنان افغان اعلام کند. ما همچنین از نزدیک وضعیت زنان افغان را دنبال می‌کنیم، حمایت خود را اعلام کرده و برای آنها آرزوی موفقیت می‌کنیم."