در سال ۲۰۱۹ کوردستان به ویتنام تبدیل شد | یادداشت

سال ٢٠١٩ کوردستان در سطحی جهانی هزینه‌های سنگینی را به دلیل کشتار جمعی تحمل نمود و بار دیگر نشان داد که این پیروزی بدون تردید به پیروزی خواهد رسید.

مبارزه آزادیخواهانه خلق کورد در سال ۲۰۱۹ دستاوردهای بزرگی را به دنبال داشت. این مبارزات و تلاشهای بدون وقفه کوردستان را در صحنه مبارزه به ویتنامی دیگر تبدیل کرده است. کوردستان در این سال در سطحی جهانی هزینه‌های سنگینی را به دلیل کشتار جمعی تحمل نمود و بار دیگر نشان داد که این پیروزی بدون تردید به پیروزی خواهد رسید.

سال جدیدی را آغاز نموده‌ایم، علیرغم فشارها و سرکوبهای سال ۲۰۱۹، سال گذشته به عنوان سال برداشتن گامهای نخستین و ایجاد زمینه برای مدرنیته دمکراتیک و پارادایم دمکراتیک ملی نقش خود را بر تاریخ بشریت حک کرده است. پیروزی این سال، پیروزی قرن اخیر به شمار می‌رود،  نشانه‌های این دستاوردها از هم اکنون واقعیت این پیروزی را بیشتر متقاعد کننده و قابل درک می‌نماید. در بعد جو سیاسی نیز بوده باشد، تغییرات بزرگی روی دادند. همراه با بحث‌های فریب دهنده، یک سال است که هژمونی در تنگنا قرار گرفته و مدرنیته سرمایه‌داری از ترس شکست و به منظور تاراج خلق‌ها راهکارهای متعددی را در پیش گرفته است.

حملات اشغالگرانه، نقض مرزها و تاراج و یغمای کوردستان تحت پوشش صلح، دمکراسی و رهایی پرده‌پوشی شده و با نقاب حملات شدیدی علیه خلق کورد انجام شد. اما در مواجهه با تمامی این موارد، مبارزه و مقاومت‌های بی‌نظیر و وسیعی نیز صورت گرفتند. به همان اندازه که مقاومت و مبارزه گسترش یافت، این مبارزه جهانی نیز شد. انسانها فراتر از زبان و رنگ خود یک گفته و خواسته را با زبانهای مختلف بر زبان آورده و آن را یکصدا تکرار کردند و دلالتهای جهانی بزرگی را خلق کردند. احساسات و معانی نزدیک به مبانی مشترک انسانی خلق کردند و این مهم بزرگترین دستاورد سال ۲۰۱۹ است: سال ۲۰۱۹ سالی است که کوردستان به ویتنامی دیگر تبدیل شد.

جهان فریاد «آزادی کوردستان» را شنید

هزینه‌هایی که در تاریخ کوردستان در مقابله با کشتارها داده شدند، جهانی شدند و این مهم نیز بار دیگر نشان دادکه این مبارزه بدون تردید به پیروزی می‌رسد. یک سال از شنیده شدن صدای مبارزه و مقاومت بی‌نظیر اعتصاب غذا در زندان آمَد می‌گذرد و امسال نیز با مقاومت روژآوا فریادهای آزادی و موجودیت خلق کورد شنیده شد و خلق جهان صدای خود را با فریادهای کوردستان یکی کرد و این فریادها را طنین اندازتر نمود.

کوردستان در این سال به ویتنام تبدیل شد. در این سال باید بر نقش نصیبین، سور و جزیره، نقش شرنخ و مبارزاتی را که در راستای خود مدیریتی بزرگی که ریشه در مبارزه آزادیخواهانه خلق کوردستان دارند تاکید کرد. با جهانی شدن موجودیت اجتماعی، خلقی که بر مبارزه و مقاومت تاکید دارد، شنیده شدن صدای این خلق در جهان، سرآغاز موجودیت خلق کورد نیز است. این حرکت در بعد دشمنی و مخالفت نیز واجد معنایی مهم است.

نیرویی که از آن به عنوان بزرگترین نیروی جهان شناخته می‌شد، در نتیجه هزیمت خود از ویتنام عقب‌نشینی کرده بود. امروزه نیز در مقابل ما رژیم حاکم بر ترکیه اشغالگر حضور دارد و نقش نیرویی بزرگ را ایفا می‌کند، در سرزمین خود انسان‌دوستی را سرکوب می‌کند، با نقض حقوق انسانهای آزاد تلاش می‌کند تا بقای خود را تداوم بخشد و غیر از گلوله، جنگ و فاشیسم چیز دیگری را درک نمی‌کند و همزمان با آن تصور خود‌بزرگ‌بینی را نیز دارد. این نیرو از یک سوی که حتی لیاقت حفاظت از حیوانات را ندارد تلاش می‌کند تا به لیبی نیرو اعزام کند و در سوی دیگر سرکوب و کالا شدگی را بر کوردها تحمیل می‌نماید. این نیرو همانند بالن بزرگی از فریب است که در ظاهر امر بزرگ جلوه می‌کند، همچنان که بالن فاقد ظرفیتی تعیین شده است، رژیم‌های فاشیستی نیز حد و مرزی برای زورگویی و ظلم قائل نیستند.

از تمامی امکانات و فرصتها برای منافع کوشک‌نشینان بهره می‌گیرد

رژیم حاکم بر ترکیه همراه با فشارها و وحشیت اعمال شده بر کوردستان، همراه با فاشیسمی که بر خلق‌های ترکیه اعمال می‌کند، همراه با سیاستهای مبتنی بر ترور خود، همگان را نیز ارعاب می‌کند و همزمان کشتار، گسترش فقر و خودکشی را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد. اما باید براین نکته وقوف داشت که این اقدامات حاکی از در تنگنا قرار گرفتن این حکومت است. فاشیسم رژیم ترکیه که در چنین موقعیتی قرار گرفته است تلاش می‌نماید تا از طریق سوریه مشکلات خود را فرافکنی نماید، اکنون نیز تلاش می‌کند تا این تنگنای بزرگ خود را از طریق اعزام نیرو به لیبی جبران نماید.

با افزایش سطح حملات به کوردها در ترکیه و سکوت خلق در مقابل این حملات، هیچ گروه و نیرویی برای نابودی باقی نماند. حتی دینداران نیز مجبور شدند که یا دینداران دروغگو و ظاهری به عنوان ابزاری در دست حاکمیت باشند یا از میان بروند. مشاهده می‌شود که حکومتی که حتی از استدلاهای تاریخی برای مقاصد و نیات کوشک‌نشینان استفاده می‌کند، نمی‌تواند مانع از فروپاشی خود در درون باشد.

سال ۲۰۱۹ به رغم تمامی این موارد سالی بود که مقاومت و مبارزات خلق کورد نیز گسترش یافت. عزم راسخ کوردها برای موجودیت و حیات آزاد، در تمامی بخشهای کوردستان نشان داده شد، در جهان نیز در این چارچوب موجودیت خلق کورد نشان داده شد. خلق کورد در این سال هزینه‌های بزرگی را متحمل شد. در درجه نخست کوردستان، گریلاهای پیشاهنگ و فدایی خلق، فرماندهان گریلا و بسیاری از فرزندان گرانقدر خود را از دست داد. همچنین در روژاوا، ارزشمندترین فرزندان کوردستان که از تمامی بخش‌های کوردستان به این مقاومت پیوسته بودند، هزینه‌های سنگینی را متحمل شدند. دستاوردهای این سال در سایه این هزینه‌ها کسب شدند، باید دوست و دشمن بر این نکته واقف باشند که بدون دادن این هزینه‌ها این دستاوردها  محقق نمی‌شدند. به همین دلیل است که افق‌های سال ۲۰۲۰ را مبارزه و مقاومتی ترسیم می‌کند که ریشه در سال ۲۰۱۹ دارد.

کوردستانیان مصایب و بلایای تحمیل شده خود را فراموش نمی‌کنند

سال ۲۰۲۰ به سالی بدل خواهد شد که دستاوردهای سال گذشته در سطحی عالی تکمیل شده و در نهایت این مبارزات به پیروزی خلق تبدبل می‌شوند، مقاومت نیم سده از مبارزه آزادیخواهانه خلق کوردستان به خلق دستاورهای بزرگی تبدل می‌شود. این مبارزات سبب می‌شوند که خائنان و مزدورانی که به مرحمت اربابان و دشمنان خود زندگی می‌کنند، کسانی که با ذهنیت دشمن بزرگ شده‌اند و با دستاوردهای خلق کوردستان می‌جنگند، از میان بروند. همچنین این مبارزه سبب خواهد شد که دشمنان، اشغالگران کوردستان و فاشیستهایی که در نهادهای ستمگر به فعالیت مشغول هستند، هرگز مشمول عفو نشده و از میان می‌روند. کوردستانیان هیچگاه مصایب و بلایایی را که دیروز و امروز بر سر آنها آمده است از یاد نبرده و از یاد نخواهند برد.

امسال به سالی بدل خواهد شد که نه فقط خلقمان در کوردستان، بلکه خلق‌های جهان نیز گام در راه پیروزی می‌گذارند. امسال به سالی بدل خواهد شد که خلق‌های جهان بر مدار پاردایم ملت دمکراتیک نهادهای خود را خارج از دایره دولت شکل داده و بدیلهای سازماندهی را ایجاد می‌کنند، در این چارچوب است که مدل خودمدیریتی جدید گسترش یافته و تمامی خلق‌های جهان در آن دخیل خواهند شد.