دوران کالکان: نباید انقلاب زنان و خلق‌ها در ایران را بی ریشه قلمداد کرد

دوران کالکان، عضو کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان در گفتگویی با شبکه تلویزیونی "مدیا هابر" سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را محکوم کرد و مطالبات آزادیخواهانه زنان و خلق‌ها را بسیار مشروع دانست.

دوران کالکان، عضو کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان در گفتگویی با شبکه تلویزیونی "مدیا هابر" سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را محکوم کرد و مطالبات آزادیخواهانه زنان و خلق‌ها را بسیار مشروع دانست. کالکان در اشاره به انقلاب زنان گفت آنچه در ایران دیده می‌شود همان چیزی است که دنیا به آن نیاز دارد. دوران کالکان با ذکر نام ژینا امینی از تمامی شهدای راه آزادی به احترام یاد کرد و گفت آنها واقعیت مهمی را رقم زدند و زن، زندگی، آزادی را عملی ساختند. آنچه در ایران دیده شد همان چیزی است که دنیا به آن نیاز دارد.

کالکان همچنین موضع نیروهای آزادی‌خواه روژهلاتی را مهم برشمرد و با گریزی به تاریخ ایران در مورد انقلاب خلق‌های ایران در سال ١٣٥٧ علیه نظام شاه صحبت کرد که آنزمان نیز پرچمداران قیام، زنان بودند.

عضو کمیته اجرایی پ‌ک‌ک گفت جامعه ایران، شرق را نمایندگی می‌کند و شرق از نظر تاریخی، خاستگاه اندیشه و فلسفه آزادیخواهی بوده است. کالکان دیدگاه اجتماعی و کمونال خلق‌های ایران را مثبت ارزیابی کرد و عقب‌مانده دیدن جامعه ایران و بکلی شرق طبق معیارهای غربی را نادرست دانستدوران کالکان در ادامە  .افزود: وقتی قیام از سقز شروع شد همه جهان از جمله خود رژیم ایران متحیر شد. اعتراضات به همه جا سرایت کرد. شگفت‌زده شدند چون تصور می‌کردند آنجا قتلعام و ظلم و شکنجه انجام خواهد شد اما کسی نمی‌تواند مجادله کند و کاری انجام دهد. تا این حد عقب‌ماندگی را متصور بودند. این یک اشتباه است.

کالکان شرق را منشاء امید دانست و گفت این امید نزد زنان است و وقایعی که رخ دادند حقیقتا این را اثبات کرد که هنوز امیدواری‌های زیادی برای انسانیت در جهان وجود دارند.

او به تأثیر وقایع ایران بر سایر اجتماعات جهان اشاره کرد و گفت آنچه که رخ داد در واقع یک انقلاب آزادیخواهی به پیشگامی زنان بود. این انقلاب با خواستەهای انقلاب ٥٧ پیوند دارد گرچه دقیقا مانند آن نیست. کالکان با این توضیحات تصریح کرد نباید این انقلاب را بی ریشه در نظر گرفت زیرا ایران در خاورمیانه نخستین محل شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و وقوع انقلاب‌ها بوده است. دوران کالکان در ادامە به غصب حکومت از سوی جمهوری اسلامی در ٤٣ گذشته اشاره کرد و گفت آنها خود را مخالف سیستم مدرنیته و اروپا جلوه می‌دهند ولی بواقع در یکدیگر ادغام شدند و یک سیستم را ارائه دادند که ملت را به این حال انداخت. با اینهمه نمی‌توانیم به اوضاع کنونی مردم ایران نگاه کنیم و بگوییم انقلاب قبلی علیه شاه اشتباه بود.

کالکان به سرکوب خونین میت، ساواک و موساد در دوران کنونی و گذشتە ایران اشارە کردە و گفت انقلاب ٥٧ ایران به خاورمیانه امکان داد نفس بکشد اما انقلاب از طرف گروهی قبضە شد.

کالکان در ادامه این گفتگوی ویژه، حکومت ایران را مسئول وضعیت فعلی دانست و از مقامات ایران پرسید آیا اینهمه خشم حکومت از زنان، زحمتکشان و کوردها را نیز قدرت‌های خارجی آورده‌اند؟ کالکان مطالبات زنان و خلق‌های ایران را بی‌نهایت مشروع دانست و خواستار قبول آنها از سوی تهران شد. عضو کمیته اجرایی پ‌ک‌ک در گفتگوی تلویزیونی خود، سرکوب معترضان تحت نام عوامل بیگانگان را اقدامی اشتباه توصیف کرد و گفت: حکومت ایران باید بجای سرکوب می‌نشست و با نمایندگان معترضان گفتگو می‌کرد و می‌پرسید این اجتماع چه می‌خواهد؟ به آن گوش می‌داد و راهکاری برای آن پیدا می‌کرد. بجای آن تصمیم فوری سرکوب و قتلعام با نیروی قهریه گرفتند. و سرانجام، خشونت با خودش خشونت می‌آورد.

کالکان اتهام برهم زدن امنیت توسط معترضان را نیز سئوال برد و گفت خود مقامات حکومت راه این وضعیت را باز کردند و خود نیز این را می‌داننداو افزود: مقامات ایران، زنانی که هم‌اکنون در برابرشان راهپیمایی می‌کنند را می‌شناسند، زیرا ٤٣ سال پیش در کنار هم علیه رژیم شاه تظاهرات می‌کردند. وی بە جانفشانی زنان و خلق‌های ایران و اتحاد در انقلاب علیه رژیم شاه اشاره کرد و از حکومت فعلی ایران پرسید پس از چهار دهه، آیا این همه خشم از زنان، زحمتکشان و کوردها و سایر خلق‌ها را نیز قدرت‌های خارجی آوردند؟ کالکان از مقامات ایران خواست این سئوال را از خود بپرسند.

عضو کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان، آنچه در ایران رخ داد را یک فریاد آزادی زنان که به میان زنان جهان گسترش یافت عنوان کرد و با محکوم کردن برخورد خشونت‌بار حکومت ایران با معترضان گفت ما موافق حل مسائل از طریق خشونت‌ و جنگ نیستیم و گزینه راهکار دمکراتیک سیاسی و جنبش‌های اجتماعی را درست می‌دانیم.او مطالبات زنان و خلق‌های آزادیخواه را بی‌نهایت مشروع دانست و از حکومت ایران خواست ضمـن گفتگوی با آنها برای اعطای مطالبات معترضان گام‌های لازم را بردارد

کالکان همچنین به جنبش مترقی زنان کورد در خاورمیانه پرداخت و گفت اندیشەهای رهبر آپو و شجاعت و فداکاری گریلاهایی که برای آزادی مبارزه می‌کنند البته که کلیه زنان  از جمله زنان روژهلات را تحت تأثیر قرار داد. زنان سازمان‌یافته تر شدەاند و حق خود را می‌خواهند. می‌خواهند با هویتشان در اجتماع سهم داشته باشند.