گرامیداشت یاد شهیدان بر چم تورجل و کیندا زینی از سوی حزب کارگران کوردستان

کمیتە حمایت از خانوادەهای شهدای حزب کارگران کوردستان یاد و خاطرە شهیدان برچم تورجل و کیندا زینی را گرامی داشت کە سال گذشتە در دو زمان مجزا بە شهادت رسیدە بودند.

کمیتە حمایت از خانوادەهای شهدای حزب کارگران کوردستان یاد و خاطرە شهیدان برچم تورجل و کیندا زینی را گرامی داشت کە سال گذشتە در دو زمان مجزا بە شهادت رسیدە بودند. پ.ک.ک در این بارە اعلام نمود کە این شهدا با مبارزە ٣٠ سالە خود بە بخشی از تاریخ آزادی بدل شدەاند.

کمیتە حمایت از خانوادە شهدای حزب کارگران کوردستان اعلام نمود کە برچم تورچل در ١٥ حوزیران ٢٠٢٢ و کیندا زین در ٢٨ تشرین اول ٢٠٢٢ در مناطق حفاظتی میدیا در نتیجە حملات  دولت اشغالگر ترک بە شهادت رسیدەاند.

کمیتە در این رابطە بیانیەای را منتشر کردە است.

گریلاهای آزادی کوردستان هر روز ضربات سنگینی را بر اشغالگران دولت ترک وارد می کنند و بر ذهنیت فاشیسم آ.ک.پ/مه.ه.پ زخمهای کاری وارد می کنند. با پیشاهنگی قهرمانان جنبش آزادی تاریخ تاریخ خود را نو میکند. در عرصەهای نبرد متینا، زاپ، آواشین دختران و پسران خلق کورد با فداییانە برخودان را ادامە دادە و پیروزی را حتمی می کنند و در این مسیر نیز هر روز شهدایی بزرگ را تقدیم می کنند. قهرمانان عصر کە باروح جانبازی آپویی برخودان را ادامە دادە و با شهادتشان مانند حلقەای از آتش با ارادەای پولادین، زیبایی بی نظیری را خلق می کنند. حزب کارگران کوردستان چنین واقعیتی را نمایندگی می کند. واقعیترین دوستی، پر معناترین و زیباترین حیات در شفافترین شکل خود، در واقعیت وجودی هر شهید پ.ک.ک خود را جلوەگر می کند. از همین روست کە رهبر آپو حزب کارگران کوردستان را بە عنوان حزب شهدا تعریف کردە است. اگر امروز خلق کورد برخوردار از ارتش بودە و نبرد برای بقا را ادامە میدهد، بە یمن واقعیت قهرمانی شهدای بزرگ چنین امری امکان پذیر شدە است.

لحظە بە لحظە در هر چهار بخش کوردستان افسانە رقم خوردە و هزاران دختر جوان کە مبارزە برای حراست از موجودیت را بە پیش می برند، حول اندیشە و فلسفە رهبر آپو بە سپری تبدیل شدەاند و  بر تمام جهان تاثیرگذار شدەاند. مبارزە آزادی کوردستان بیش از هر زمان دیگر بر اساس خط زن آزاد معنا یافتە و جاودان خواهد ماند و این مسئلە نیز امروز با شعار ژن، ژیان، آزادی بە جایگاهی جهانی بدل شدە است. با اعلان شهادت دو هوالمان کە با زندگی و مبارزەاشان در پیشبرد انقلاب کوردستان، در تعمیق خط آزادی زن نقش مهمی را ایفا کردند، بار دیگر از این موقعیت قدرتمند واقعیت سخن می گوییم.

هوالانمان برچم تورجل و کیندا زین، با مبارزە و رنج عظیم  ٣٠ سالەاشان بە معنابخشان این واقعیت بدل شدند و امروز نیز این واقعیت را با شهادت خودشان بە عنوان میراثی کە آزادی را تامین می کند برجستە ساختەاند. با ادای دین در مقابل شخصیت هوالانمان کیندا و برچم، دینمان را در مقابل تاریخ و آزادی اعلام میداریم. بە خانوادەهای گرانقدر اوزدوراک و اونور، خلق میهن دوستمان و دوستان آزادیخواە تسلیت می گوییم. بار دیگر بر تحقق اهداف و آرمانهای شهدا تاکید می نماییم.

برچم تورجل در سال ١٩٧٨ در روستای شیبیی از توابع دیرک از خانوادەای میهن دوست چشم بە جهان گشود، تولد وی با توسعە جنبش آزادی همزمان بود و از همین رو در سنین کودکی تحت تاثیر مبارزە آزادی قرار می گیرد. بعد از سە سال تحصیل در سیستم اشغالگران، مدرسە را ترک می کند. شاهد بە آتش کشیدن بسیاری از روستاها از سوی ارتش ترک است. و سرانجام بە عنوان دختری دختری یاغی در مقابل چنین وضعیتی در سال ١٩٩٣ بە صفوف گریلا می پیوندد. در سال ١٩٩٤ در گروە آموزش کنگرە پنجم شرکت می کند، و همین آموزش سبب می شود کە سالانی طولانی بدون وقفە مبارزە خود را ادامە دهد. در سال ٢٠٠٨ بە باکور کوردستان باز می گردد و در ایالتهای آمد، خرزان و ارزروم فعالیتهیا خود را ادامە میدهد. در نخستین نبردهای روژآوا نیز وی در صفوف مقدم بود.

سرانجام در ١٥ ژون ٢٠٢٢ هوال برچم، زن آزادی کە بە نمادی از حرکت برای آزادی تبدیل شدە است، در نتیجە حملات دولت ترک در مناطق حفاظتی میدیا بە شهادت رسید.

کیندا زین، با نام خانواددگی فاطمە نور در سال ١٩٧٦ در روستای دومزدری در منطقە افشین در مرعش از خانوادەی میهن دوست و علوی چشم بە جهان گشود. سیاستهای آسیمیلاسیون دولت ترک دو برابر بیشتر بر جامعە علوی تحمیل می شود. محیطی کە ژیندا در آن رشدو نمو می کند بە دلیل کورد بودن و بە دلیل علوی بودن تحت فشار فراوان قرار دارد. بە همین دلیلشمار فراوانی از خانوادەهای این منطقە بە اروپا مهاجرت می کنند. کیندا زین بعد از سن ١٣ سالگی بە همراە خانوادەاش بە اروپا مهاجرت می کند. در سال ١٩٩١ با حزب کارگران کوردستان آشنا می شود و در فعالیتهای فرهنگی و هنری مشارکت می کند. مدت دو سال نیز در سازماندهی خلق مشارکت می کند. اما او همیشە بەمیهن توجە داشت. در سال ١٩٩٥ با ارادەای پولادین بە کوههای کوردستان عزیمت کردە و تا سال ٢٠٠٥ ستبر قلەهای سر بە فلک کشیدەی کوردستان سینەهایش را از هوای آزادی سرشار می کرد.

در روژهلات کوردستان و در بسیاری از مناطق و نواحی مناطق حفاظتی میدیا از عملکرد موفقی برخوردار بود. سالیان درازی  بر ایجاد پروژەهایی مانند ایجاد کتابخانە تمرکز کردە بود. چندین سال در کمیتە شهدا فعالیت نمودە بود.  کیندا زین نمونەای قدرتمند از واقعیت زن آزاد بود کە با اندیشە ازادی زنانە، بە عنوان یک انقلابی برخوردار از ارزشها، خستگی ناپذیرانە بە نمونەای قدرتمند از یک زن آزاد مبدل شد. او در ٢٨اکتبر ٢٠٢٢ در مناطق حفاظتی میدیا در نتیجە حملات اشغالگران دولت فاشیست ترک بە شهادت رسید.

هر دو هوال ما ٣٠ سال شاهد تمام سختیها و دشواریها و زیباییهای تاریخ آزادی بودند. بدون هیچ تردیدی در طول زندگیشان بە مصاف با دشمنان انسانیت دست زدند. لازم است دوستان و دشمنا  خلق کورد بدانند کە هر اندازە هوالانمان شهید شوند، پ.ک.ک و خلق کورد با واقعیت برگرفتە از شهدا قدرتمندتر و قدرتمندتر خواهند شد. هر شهیدی در فروپاشی دژ اشغالگری، صفحەای جدید می گشاید و درسهای نوینی را تعلیم می دهد. همانگونە کە رهبر آپو می گوید ما از شهادت نمی ترسیم، از توقف می ترسیم. همانند هوالانشان، بدون آنکە برای یک لحظە متوقف شوند، ما با قدرتمندتری شیوە از رویاها و یاد و خاطڕە این شهدا صیانت می کنیم. با تحقق اهداف آنان، بر تلاش برای آزادی فیزیکی رهبر آپو، خاتمە دادن بە اشغالگری کوردستان تاکید می کنیم.

نام سازمانی: برچم تورجل

نام و نام خانوادگی: هیبریزە اوزدوراک

محل تولد: مردین ١٩٧٨

نام مادر و پدر: بوزی، شیخموس

زمان و محل مشارکت: ١٩٩٣، مردین

زمان و محل شهادت: ١٥-٦ ٢٠٢٢ مناطق حفاظتی میدیا

****

نام سازمانی: کیندا زین

نام و نام خانوادگی: فاطمە اونور

زمان و محل تولد: ١٩٧٦ مرعش

نام مادر وپدر: خاتون- علی

زمان و محل مشارکت: انگلستان، ١٩٩٣

زمان و محل شهادت: ٢٨- ١٠- ٢٠٢٢ مناطق حفاظتی میدیا