میت بدون همکاری سازمانهای اطلاعاتی اقلیم کوردستان قادر بە انجام هیچ کاری نیست

بریتان زاگرس اعلام نمود کە در مناطقی کە تحت حملات اشغالگران ارتش ترک قرار دارند، نیروهای ترک با حمایت نیروهای پ.د.ک دست بە حملە می زنند؛ میت بدون همکاری سازمان اطلاعات اقلیم کوردستان و همکاری پارت دمکرات کوردستان نمیتواند هیچ کاری انجام بدهد.

بریتان زاگرس اعلام نمود کە در مناطقی کە تحت حملات اشغالگران ارتش ترک قرار دارند، نیروهای ترک با حمایت نیروهای پ.د.ک دست بە حملە می زنند و در این بارە افزود: میت بدون همکاری سازمان اطلاعات اقلیم کوردستان و بدون همکاری پارت دمکرات کوردستان نمیتواند بە هیچ اقدامی علیە هیچ میهن دوستی، هیچ فعالی یا هیچ انقلانی کوردی دست بزند. از طرف دیگر برای آنکە مانند زنان روژهلات کوردستان و ایران، زنان خیزشی انجام ندهند، آسایش سلیمانیە هم سریعا برخی از افراد را دستگیر کرد.

در ١٧ آپریل، ترکیە با همکاری حزب دمکرات کوردستان، پدک، در مناطق زاپ، متینا و آواشین در اقلیم فدرال کوردستان عملیاتی زمینی و هوایی را آغاز کرد. اما ترکیە کە درصدد بود این مناطق را بە اشغال درآورد، تاکنون نتوانستە است کە بە اهداف خود دست پیدا کند. زمانیکە این حملات همە جانبە آغاز شدند، بە کرات مناطق مخمور و شنگال هم از طریق هوایی مورد حملە قرار گرفت. ترکیە بە این حملات بسندە نکردە و با همکاری پد.ک ترورهایش را هم آغاز کرد.

١٦ سپتامبر ٢٠٢١، فرهاد بارش میهن دوست کورد مورد حملە قرار گرفتە و جراحات شدیدی برداشت. در ١٧ سپتامبر ٢٠٢١، یاسین بولوت ترور شد، در ١٧ مە ٢٠٢٢، محمد زکی چلبی در حملەای مسلحانە ترور شد. در ٢٨ اگوست ٢٠٢٢، سهیل خورشید از رهبران جنبش آزادی، نویسندە در مقابل درب منزلش ترور شد و در آخرین مورد، در ٤ اکتبر، ناگهان آکارسل، عضو آکادمی ژنولوژی و ادیتور مجلە ژنولوژی در حملەای مسلحانە ترور شد. تا کنون افراد حملە کنندە دستگیر نشدەاند.

در رابطە با این اقدامات، بریتان زاگرس در خصوص اقلیم باشور کوردستان- کە بە پایگاە میت ترکیە تبدیل و اقدامات این سازمان امنیتی با بی تفاوتی حکومت اقلیم کوردستان تبدیل شدە است- با خبرگزاری مزوپوتامیا گفتگو کردە است.

میت بدون همکاری سازمان اطلاعات اقلیم کوردستان قادر بە انجام هیچ کاری نیست

زاگرس در این گفتگو اعلام کرد کە حملات مسلحانە علیە پیشاهنگان کورد با همکاری پارت دمکرات کوردستان صورت گرفتە و در ادامە افزود: ائتلاف فاشیستی آ.ک./م.ه.پ علیرغم بحران اقتصادی در ترکیە، بودجە فراوانی را برای جنگ با کورد اختصاص دادە است. یکی از حوزەهای جنگ هم گسترش دادن شبکە جاسوسی از طریق امکانات مالی است. فقری کە عامدانە در کوردستان گسترش دادە میشود، برای گسترش شبکە جاسوسی و فروپاشی جامعە مورد بهرەبرداری قرار میگیرد و تلاش میشود کە با همکاری اطلاعات پارت دمکرات کوردستان و سازمانهای اطلاعات منطقەای، بە مبارزە آزادیخواهانە کورد و زنان ضربە وارد کند.

در این بارە زاگرس اظهار داشت کە میت ترکیە بدون تصویب و پذیرش مسئولین سازمان اطلاعات منطقە کوردستان با رهبری پ.د.ک و همچنین شبکە جاسوسی در سلیمانی کە بیشتر آنان از افراد محلی هستند، نمیتواند علیە هیچ میهن دوست، انقلابی و فعالی دست بە هیچ اقدامی بزند. وی در ادامە خاطرنشان ساخت: اگر سازمان اطلاعات منطقە اقلیم کوردستان – پارت دمکرات کوردستان و اتحادیە میهنی کوردستان- ادعا دارند کە این حملات بدون اطلاع آنها صورت گرفتە است، و آنها خود هم در آن دست ندارند، پس مشخص میشود کە بودن یان نبودن آنها هیچ اهمیتی ندارد و لازم است خودشان را منحل کنند.

اما واقعیت این است کە اطلاعات اقلیم کوردستان، حتی بە منتقدان خود رحم نمیکند و آنها را دستگیر میکند. برای نمونە، در زمان قتل یکی از مسئولان میت ترکیە کە در هولیر کشتە شد، سریعا این سازمان جوانان کورد را دستگیر کردە و آنها را بە مجازات محکوم اعدام کرد. اما زمانیکە در اقلیم کوردستان کورد بە قتل می رسد، همان سازمان اطلاعات واکنشی نشان نمیدهد و وظایف و مسئولیتهای خود را انجام نمیدهد.

پارت دمکرات کوردستان آغوش خود را بروی میت باز کردە است

زاگرس در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد کە پارت دمکرات کوردستان در تمام ابعاد درهای خود را بروی سازمان میت باز کردە است. ارادە سیاسی در اقلیم کوردستان بیشتر از سوی پارت دمکرات کوردستان تحت کنترل قرار گرفتە است و بقیە از آزادی چندانی برخوردار نیستند. در هر صورت باشور کوردستان در قبضە دولت ترک بودە و مورد اشغال قرار گرفتە است. پارت دمکرات کوردستان کوردهای بخشهای دیگر کوردستان را مایل بە بندگی نبودە و خصوصا، با جنبش آزادی کوردستان در ارتباط بودە و میهن دوست هستند، تحت فشار قرار دادە، دستگیر میکند و حتی بە آدم ربایی و قتل آنها هم دست می زند. بە هر نحو ممکن آغوش خود را بە روی سازمان میت باز کردە و تمام ارزشهای باشور کوردستان را بە پای آنها ریختەاند. بسیاری از مراکز دیپلماتیک، ویزا، شرکت، کافە-رسورانها، بیمارستانها، آموزش، سازماندهی سلفیها بە بخشی از این شبکە اطلاعاتی ترکیە تبدیل شدەاند. قبلا این اقدامات با نحوی مخفیانە صورت میگرفت، اما اکنون بە دلیل استقلالی کە پارت دمکرات بە میت ترکیە دادە است، دیگر احتیاجی بە پنهانکاری هم احساس نمیکنند. میت خود بە صاحبخانە تبدیل شدە است. و میهن دوستان کورد هم در کوردستان غریب و بیگانە. این وضعیت بە جایی رسیدە است کە در باشور کوردستان، کسانی کە با جنبش آزادی در ارتباط باشند، باید هویت خود را مخفی کنند و در عوض یک فاشیست ترک آزادانە رفت و آمد داشتە باشد.

وضعیت تا کنون اینگونە است کە از یکطرف دولت ترک با پرچم ترکیە کورد را می کشد و از طرف دیگر در مراکز شهری پرچم ترکیە بە فروش می رسد. همین مسئلە خطر مهمی در مقابل ذهنیت ملی ما ایجاد کردە و حکومت اقلیم کوردستان این جسارت را ندارد کە در مقابل آنان دست بە اقدامی زدە و مانع تحرکات ترکیە شود.

زاگرس در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری مزوپوتامیا خاطر نشان ساخت کە پارت دمکرات کوردستان از عدم حساسیت دیگر احزاب سیاسی در منطقە جسارت گرفتە و در این بارە افزود: ترکیە فقط بە حملات هوایی اکتفا نکردە و در شهرهای باشور کوردستان هم دست بە حملە می زند. دست بە ترور می زند. اقلیم کوردستان بە جای اینکە در مقابل اقدامات دولت ترک در جامعە بین المللی دست بە اعتراض بزند، واکنش نشان بدهد، هموارە مواضعی غیر اخلاقی اتخاذ می کند.  تا کنون نمایندگان مخلس کوردستان در مقابل پرواز هواپیماهای جاسوسی و بدون سرنشین ترک بر فراز باشور کوردستان و همچنین ترور کوردها بە شیوە رسمی هیچگونە واکنش مناسبی از خود نشان ندادەاند و زمانی کە واکنش نشان میدهند، هیچگونە اشارەای بە ترکیە نمی کنند. در مقابل اتحادیە میهنی کوردستان و احزاب دیگر سیاسی واکنش جدی از خود نشان نمی دهند. از موضعی قدرتمند و ملی برخوردار نیستند. اگر جە بیشتر اعضای این احزاب مخالف حملات دولت ترک هستند، اما ارادە سیاسی آنها، بە گرفتن موضع سیاسی جدی منجر نمی شود. و زمانیکە حملات دولت ترک را هم محکوم می کنند، با لکنت زبان کە قابل درک نیست، این حملات را محکوم می کنند.

بریتان زاگرس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشارە بە سخنان علیرضا گونای، سفیر ترکیە در عراق کە بە ترور ناگهان اکارسل اعتراف کردە بود گفت: لازم است کە در رابطە با این سخنان پروندەای باز شود و تحقیقات در این خصوص آغاز شود.  سفیر ترکیە در بغداد در یک شهر کوردستان و از تریبون کسانی کە خود را کورد می دانند اعتراف میکند کە ناگهان آکارسل و میهن دوستان دیگر کورد را ترور کردەاند و همچنان دست بە تهدید می زند. اسما یک دیپلمات است، اما در واقع این شخص یک مسئول اطلاعاتی بودە و مانند یک فرماندە نظامی حرف می زند. اگر چە وی مصونیت سیاسی دارد، اما با این اعتراف مرتکب جرم شدە است و لازم بود کە بعد از این سخنان از عراق اخراج میشد.اما نکتە جالب توجە این است کە در مرکز پارت دمکرات کوردستان و بارزانی کە همیشە کورد بودن را بە رانتی برای خود تبدیل کردەاند، این ترورها را مشروعیت می بخشند.

زاگرس در ادامە گفت: تا کنون حتی یک قاتل هم در این بارە مجازات نشدە است و گفت: هولیر بە پناهگاە قاتلان پیشاهنگان کورد تبدیل شدە است. تا کنون تنها شخصی کە در ١٦ سپتامبر ٢٠٢١ بە فرهاد بارش کوندو حملە کردە است، دستگیر شدە است. اما تا کنون عامل این ترور دادگاهی نشدە است. گفتە میشود قاتل سهیل خورشید یک ترکمن با نام ییلدرم است و دستگیر شدە است، اما آسایش کفری رسما دستگیری وی را اعلام نکردە است و جهت اینکە این مسئلە بر روند پیگری پروندە تاثیری نداشتە باشد، در این بارە اظهار نظری نکردە است. گفتە میشود کە عامل ترور ناگهان آکارسل را دستگیر کردەاند. اما قاتلان یاسین بولوت چلبی همچنان دستگیر نشدەاند. اما آنچە جای تعجب دارد تمام قاتلان بعد از انجام ترورها عازم هولیر می شوند. یعنی در واقع هولیر بە پناهگاە امنی برای قاتلان کوردها تبدیل شدە است.

از کسانی کە از جنبش آزادی کنارە گرفتەاند، استفادە می شود

زاگرس بریتان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کوردهایی کە از جنبش آزادی خارج شذەاند، از سوی میت ترکیە مورد استفادە قرار گرفتە و بعد از مدتی همانها هم کشتە میشوند. تاکنون دادەهای دقیقی از این وضعیت در دست نیست، اما رویدادهایی از این دست در باشور کوردستان را شاهد بودەایم. اما جالب توجە است کە آسایش اقلیم کوردستان هیچگاە نخواستە است کە این مسئلە رسانەای شود و در رابطە با وقوع این مسائل هیچگاە اظهار نظر نکردە است.

منبع: خبرگزاری مزوپوتامیا