شهروندان کوبانی خواستار آزادی اوجالان و آزادسازی عفرین شدند

مردم کوبانی طی یک راهپیمایی خواستار آزادی اوجالان و پایان اشغال عفرین شدند

مردم کوبانی طی یک راهپیمایی خواستار آزادی اوجالان و پایان اشغال عفرین شدند

 

این راهپیمایی امروز با فراخوان جنبش جامعە دمکراتیک موسوم بە تو-دم برگزار شد.

 

تعداد زیادی از مردم کوبانی اعم از معلمان، دانشجویان، کارگران، زنان و اقشار دیگر بە همراه نمایندگان خودمدیریتی کانتون کوبانی در راهپیمایی شرکت کردند.

 

شرکت کنندگان، پوسترهای رهبر خلق کرد عبداللە اوجالان و پارچە نوشتەهایی با مضمون اعتراض بە حصر فشردە در زندان امرالی و پرچمهای جنبش کردستان در دست گرفتە بودند.

در گردهمایی پایانی،  پیام سازمانها و نهادهای شرکت کننده در راهپیمایی قرائت شد.

 

در این پیامها ضمن تاکید بر گسترش تلاشها برای آزادی اوجالان، از مجامع بین الملی خواستە شد کە در رابطە با نگرانی کردها در خصوص سرنوشت اوجالان سکوت نکنند.

 

معترضان همچنین با اشارە بە جنایات ترکیە و تبەکاران وابستە بە آن علیە شهروندان عفرینی، از مقاومت برای آزادی عفرین اعلام حمایت کردند.