نیروهای سوریه دمکراتیک یک روستای دیگر را آزاد کردند

​​​​​​​در حالیکە نیروهای سوریه دمکراتیك در حال پیشروی در حومه شرقی رود فرات و پاکسازی آخرین مواضع داعش هستند، مبارزان موفق شدند یک روستای دیگر را به طور کامل آزاد کنند

مبارزان نیروهای سوریە دمکراتیک از روز دهم سپتامبر مرحلە پایان عملیات تند باد جزیر کە جنگ نابودی تروریسم نام گرفتە است را آغاز و در صدد آزادسازی شهر هجین از چنگ تبهکاران داعش هستند.

 

نیروهای سوریە دمکراتیک طی بیانیەای از نبرد شدید مبارزان با تبهکاران داعش کە از دو روز پیش در داخل شهرک سوسە ادامە دارد خبر دادند.

 

ق.س.د با اشارە بە آنکە تبهکاران داعش در این درگیریها متحمل ضربات سنگینی از جانب مبارزان شدەاند اعلام کرد، در جریان پیشروی مبارزان روستای هاوی سوسە بە کلی از وجود داعش پاکسازی شد.

 

نیروی سوریە دمکراتیک در ادامە بیانیە خود می‌افزاید، مبارزان در بسیاری از محلات شهرک سوسە مستقر شدەاند و زمان زیادی تا پاکسازی کامل شهرک از وجود داعش باقی نماندە است.

 

از سوی دیگر ق.س.د دیروز با انتشار اطلاعیەای از مرگ چهاردە تبهکار داعش توسط مبارزانش در منطقە دیرالزور خبر دادە بود.