کنفرانس رفع ممنوعیت پ.ك.ك در آلمان برگزار شد

این کنفرانس امروز همزمان با ٢۵مین سالروز تصمیم حکومت آلمان مبنی بر ممنوعیت فعالیت پ.ك.ك در این کشور با ابتکار جامعه بین‌المللی حقوق بشر و انجمن حقوقدان، و با سخنرانی دکتر المار میلشه، مدیر جمعیت آزادی آ‌غاز شد

کنفرانس رفع ممنوعیت فعالیتهای حزب کارگران کردستان در برلین پایتخت آلمان برگزار شد

 

این کنفرانس امروز همزمان با ٢۵مین سالروز تصمیم حکومت آلمان مبنی بر ممنوعیت فعالیت پ.ك.ك در این کشور با ابتکار جامعه بین‌المللی حقوق بشر و انجمن حقوقدان، و با سخنرانی دکتر المار میلشه، مدیر جمعیت آزادی آ‌غاز شد.

 

او گفت این تصمیم حکومت آلمان در چارچوب همکاریهای این کشور با حکومت ترکیە صورت گرفتە است.

 

توماس فلوگر عضو حزب چپ در پارلمان نیز گفت پلیس آلمان در صدد ممنوع کردن این کنفرانس بر آمده بود اما آنها برای جلوگیری از این اقدامات غیر دمکراتیك تلاش خواهند کرد.

ئدیت لونباخ یکی از مدافعان کردها در این کشور نیز طی سخنانی در این کنفرانس گفت ممنوعیت فعالیتهای پ.ك.ك در پی یک تصمیم سیاسی بود و سپس قانونی شد.

 

سیاست مدار کُرد، محمد دمیر نیز در سخنرانی خود گفت فشارهای حکومت آلمان علیە کردها از دهه هشتاد میلادی تاکنون بیشتر شده که امری قابل قبول نیست.

 

قرار است در این کنفرانس، ساز و کار برداشتن ممنوعیت فعالیت پ.ك.ك برای بحث و گفتگوی بیشتر در محافل سیاسی و مجلس این کشور تهیە و تنظیم شود.