آلام کودکان عفرین اشغالی سوژه فیلمی مستند خواهد شد

باران مرسنه: درد و رنج های کودکان عفرینی را به تصویر میکشیم

باران مرسنه: درد و رنج های کودکان عفرینی را به تصویر میکشیم

باران مرسنە کارگردان و کلوج ولات عکاس برای ساخت فیلم مستندی در رابطە با رنج و درد کودکان آوارە عفرینی وارد کانتون شهبای سوریه شدند.

 

دە روز پیش باران مرسنە و کیلوج ولات بە منظور ساخت فیلم مستندی در رابطە با درد و رنجهای تحمیل شدە بە کودکان آوارە عفرینی از اروپا راهی روژاوا شدند.

 

باران مرسنه طی گفتگویی کە با آژانس خبری هاوار انجام داده ضمن اشارە بە مقاومت تاریخی مردمان عفرین گفت مقاومت و پایداری کە مردم عفرین در برابر توطئە بین المللی انجام دادند آسان نبود.

 

او می گوید در این فیلم مستند قصد دارد درد و رنج های کودکان آوارە عفرینی را بە تصویر بکشد.