دولت غاصبگر ترک بافت دمگرافی عفرین را به سرعت تغییر می‌دهد

دولت غاصب ترکیه تبهکاران و خانواده‌های آنان را در روستاهای و بخش‌‌های اشغالی کانتون عفرین اسکان می‌دهد. رژیم ترکیه تاکنون یک هزار و ١٣٩ خانواده تبهکاران را به عفرین منتقل کرده و در روستاهای عفرین اسکان داده است

دولت غاصب ترکیه تبهکاران و خانواده‌های آنان را در روستاهای و بخش‌‌های اشغالی کانتون عفرین اسکان می‌دهد. رژیم ترکیه تاکنون یک هزار و ١٣٩ خانواده تبهکاران را به عفرین منتقل کرده و در روستاهای عفرین اسکان داده است

 

بنا به گزارش خبرگزاری هاوار از از پنجم ماه مه/ ١۵ اردیبهشت تا اکنون ١١٣٩ خانواده تبهکاران و تروریست‌ها از مناطق غوطه شرقی دمشق و روستاهای حومه‌ قلمون، دمرمودیان، بابل، ریستن، تلبیس و حومه حمص به منطقه اشغالی عفرین منتقل شده و در جندرس، شراوا و مباتا اسکان داده شده‌اند.

 

از سوی دیگر رژیم تروریستی ترکیه در برخی از روستاهای اشغالی اقدام به ساخت پایگاه نظامی کرده است.

 

رژیم غاصب ترک دهها خانواده تروریست‌ها را روستاهای کفرزیت، قیجوما، گوریکه، فقیره، بیرجیک، مسکای علیا، دیوان، دیر بلوط، جلم و چقاله در بخش جندرس اسکان داده و در روستاهای تلف و کانی‌کوریک اقدام به تأسیس پادگان‌های نظامی کرده است.

 
رژیم تروریستی ترکیه در بخش شراوای عفرین هم هزاران مزدور جنایتکار و خانواده‌های آنان را در روستاهای شادیرا، خرزاوا، برج عبدالله، باسوته، باسوفان، فند بریج حیدر، براد، برج سلیمان اسکان داده است.

 

در بخش مباتا هم تروریست‌ها و خانواده‌های آنان اسکان داده شده‌اند، از جمله در روستاهای میرکان، ساریا، حابو، شیتان،  گوریک سفلی، گوریک علیا، اربا، بدینا، دیملیا و گرموک صدها خانواده عناصر تبهکاران اسکان داده شده‌اند.

 

نکته جالب اینکه رژیم‌های دیکتاتور منطقه در حالی برای خلق مظلوم فلسطین در حملات اشغالگرانه اسرائیل اشک تمساح می‌ریزند که خود در جریان اشغال و کشتار کودکان و زنان عفرین با ترکیه مستقیما شریک شده‌اند.