انفجار و بمباران در شراوا

در بخش شراوای عفرین اشغالی یک خودرو متعلق به مزدوران ترکیه منفجر شد. ارتش ترک پس از این انفجار روستاهای کالوتا و برج قاز شراوا را بمباران کرد.

یک خودرو تبهکاران تحت امر رژیم ترک در بخش شراوا در عفرین اشغالی منفجر شد.

ارتش ترکیه لحظاتی پس از این انفجار اقدام به بمباران روستاهای کالوتا و برج‌قاز در شراوا را بمبارن کرد.