بمباران عفرین و شهبا با بیش از ٣٠٠ بمب

دولت اشغالگر ترک در ٢٤ ساعت اخیر حداقل ٢٠ منطقە و ناحیە کانتوان عفرین و شهبا راگلولە باران کردە است.

حملات اشغالگرانە دولت ترک کە از ١٩ نوامبر آغاز شدەاند، همچنان ادامە دارند.

کانتوان شهبا و مناطق شیرا و شیراوا از توابع کانتون عفرین در جریان شب بمباران شدند. از طرف دیگر در جریان ٢٤ ساعت گذشتە حداقل ٢٠ منطقە از این کانتون مورد هدف قرار گرفتە و بیش از ٣١٧ گلولە توپ و خمپارە بە این مناطق اصابت کردە است. مناطقی کە مورد هدف قرار گرفتەاند عبارتند از:

هواپیماهای جنگی در ساعت ٠١:٠٠ فرودگاە منخ و روستاهای میرەناز و شوراخا را بمباران کردند.

بر اساس اطلاعات کسب شدە، روستاهای شوراخا، تینب، تارماراش، مالکیە، میرەناز و علقمیە از توابع شیرا بمباران شدەاند.

در منطقە شیراوا روستاهای مایاس، ساخانوک، بینە، عاقبە و بسیاری از مناطق دیگر بمباران شدەاند، شمار فراوانی از روستاهای کانتوان شهبا نیز بمباران شدەاند.