جنبش جامعە دمکراتیک خواهان برقراری منطقە پرواز ممنوعە در روژاوا شد

جنبش جامعە دمکراتیک TEV-DEM خواهان پیوستن بە کارزار هشتگی شد کە خودمدیریتی روژاوا برای برقراری منطقە پرواز ممنوع در شمال-شرق سوریە اعلام کردە است.

جنبش جامعە دمکراتیک TEV-DEM در قامیشلو در رابطە با کارزار هشتگی کە خودمدیریتی بە منظور برقراری منطقە پرواز ممنوع بر فراز مناطق شمال-شرق سوریە اعلام کردە است، بیانیەای را صادر کرد.

زینب حسین از اعضای دفتر زنان جنبش جامعە دمکراتیک TEV-DEM این بیانیە را قرائت کردە و اعلام نمود کە با توجە بە حضور آمریکا و روسیە، حملات دولت اشغالگر ترک در حملە بە دستاوردهای شمال-شرق سوریە، خصوصا حملات هواپیمایی همچنان ادامە دارند. زینب حسین همچنین در ادامە افزود: حملات و جنایات ارتش اشغالگر ترک بە زندگی صدها هزار غیر نظامی و آوارەای کە از ترس جان خود بە منطقە آمدەاند، آنها را بە سدت تهدید می کند.

زینب حسین در بخش دیگری از این بیانیە اعلام نمود کە جنبش جامعە دمکراتیک TEV-DEM از درخواست برقراری منطقە پرواز ممنوع بر فراز آسمان روژاوا حمایت کردە ودر همین راستا از تمام سازمانهای حقوقی و حقوق بشری، بویژە سازمان ملل متحد و سازمانهای جامعە مدنی منطقەای و بین المللی درخواست می نماید کە در مقابل جنایات ارتش اشغالگر ترک در حملە بە غیر نظامیان بدون موضع نبودە و در این کارزار مشارکت کنند.