خودمدیریتی دمکراتیک: کوردستان ٢۴ به نفرت‌پراکنی می‌پردازد

مرکز اطلاع‌رسانی مدیریت اداره خودگردان شمال و شرق سوریه مجوز فعالیت شبکه کوردستان٢۴ را لغو کرد و افزود:"این کانال چند ماده قانون رسانه‌های شمال و شرق سوریه را نقض کرده است، به این دلیل مجوز فعالیت آن لغو می‌شود."

مرکز اطلاع‌رسانی مدیریت اداره خودگران شمال و شرق سوریه بیانیه‌ای را در وبسایت رسمی خود منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"سیاست کانال کوردستان ٢۴ تحریک احساسات خصمانه، شعله‌ورکردن فتنه در میان خلق کورد و تشویق جنگ کورد-کورد است، ما این موارد را نقض معیارهای اخلاقی مراکز رسانه‌ای می‌دانیم."

در ادامه بیانیه آمده است:"به این دلیل و بر اساس قانون فعالیت رسانه‌ها در اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، اداره رسانه‌های مدیریت خودگردانی مجوز فعالیت کانال کوردستان ٢۴ در شمال و شرق سوریه را لغو می‌کند، زیرا به نفرت‌پراکنی می‌پردازد."