کنگره سازمان آموزش و پرورش خاتمه یافت

نخستین کنگره سازمان آموزش و پرورش خودمدیریتی شمال-شرق سوریه با قرائت قطعنامه کنگره پایان یافت.

نخستین کنگره سازمان آموزش و پروزش خودمدیریتی دمکراتیک شمال-شرق سوریه روز گذشته در شهر طبقا آغاز شد. پیشبرد سیستم آموزشی متحد جامعه‌ای دانا، دمکراتیک شعار و هدف این کنگره بود.

ریاست سازمان آموزش و پرورش خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، روسای مشترک هیات و کمیته‌های آموزش خودمدیریتی دمکراتیک و شوراها و نهادهای مدنی شمال-شرق سوریه در این کنگره حضور داشتند. در این کنگره وضعیت آموزش چهار سال اخیر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

در سخنرانی‌های صورت گرفته در این کنگره، نقش آموزش و تعلیم در ایجاد جامعه مورد بررسی قرار گرفته و حاضران و مدیران کنگره خواهان تقویت حوزه آموزش در منطقه شدند.

بعد از سخنرانی‌های صورت گرفته، پیشنهادات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیدند. در خاتمه نتایج کنگره قرائت شده و تصمیمات ذیل اتخاذ شدند:

- در مناطق شمال-شرق سوریه مواد آموزشی یکپارچه‌ای مورد ایجاد و مورد استفاده قرار گیرد.

- سیستم استراتژیکی معیار و ارزیابی برقرار شود تا بتواند شخصیتی محقق و معرفت آموز را ایجاد کند.

- به منظور پیشبرد و توسعه سیستم مدیریتی تلاش صورت گیرد.

- پیشبرد سطح مهارت و آموزش تلاشگران آموزشی.

- برقراری سیستم ارزیابی جدید و فعال برای ارزیابی معلمان.

- نسل جدیدی بر اساس فرهنگ برادری خلق‌ها، تحقق راه‌های دمکراتیک، پذیرش دیدگاههای مختلف، احترام به زنان، احساس تعلق به میهن و سرزمین و حراست از محیط زیست آفریده شود.

- پیشبرد سطح ادبیات دانش‌آموزان، این مهم از طریق گسترش ادبیات از راه مواد آموزشی مانند مقاله، داستان، شعر و رمان و تئاتر امکان‌پذیر می‌شود.

- آموزش تکنولوژی و مهارت‌های فنی ارتقا پیدا کند.

- سیستم احداث مدارس و ساختمان‌های وابسته به هیات آموزش و پرورش بهبود پیدا کند.

- تمام مواد اموزشی بر اساس درخواست معلمان آماده شوند.

- تلاش برای برقراری ارتباط با نهادهای آموزشی و تعلیمی محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی

- اساسنامه سازمان آموزش و پرورش بر اساس قرارداد اجتماعی جدید خودمدیریتی شمال-شرق سوریه آماده شود.

- یک کانال تلویزیونی در رابطه با حوزه آموزش تاسیس شود.