مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک: هیچگونە ارتباطی با انفجار استانبول نداریم

مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک اعلام نمود کە نیروهای تحت امر وی هیچگونە ارتباطی با انفجار روی دادە در استنابول ندارند.

مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک در حساب تویتری خود اعلام نمود: نیروهای تحت امر ما هیچگونە ارتباطی با حملە صورت گرفتە در استانبول نداشتە و هر گونە ادعایی را در این رابطە را  تکذیب می کنیم.

فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک بە خانوادەهای برجا ماندە از این حادثە تسلیت گفتە و برای مجروحان آن آرزوی شفا نمود.