پیام تبریک قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق بە فرماندهی ایالت زاپ

قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق پیام تبریکی را بە مناسبت عملیات موفقیت آمیز نیروهای گریلا بە فرماندهی ایالت زاپ ارسال کرد.

متن این پیام بە شرح زیر است:

در مقابلە با حملاتی کە از ١٤ آپریل بە بعد ادامە یافتە است، در همە ایالتها و بە ویژە ایالت زاپ، هوالان ما با روحی فدایی -آپویی، ارادەای قدرتمند و با فداکاری بزرگ برخودانی افسانەوار را تداوام بخشیدەا ند. در فرایند این برخودان کە نزدیک بە ٨ ماە است ادامە دارد، یاد و خاطرە شهیدای قهرمانمان را بە گرامی داشتە و بە همە فرماندهان و شروانان ایالت زاپ درود می فرستیم.

در ٥ دسامبر در حوالی سنگرهای جنگی شهید کنجی در منطقە برخودان ساجا در ایالت زاپ، اشغالگران تحت کنترل نیروهای ما قرار گرفتە و سپس با عملیات سابوتاژ اشغالگران مورد حملە قرار گرفتند. در این حملە موفقیت آمیز یک افسر ارشد، در یک عملیات خلاقانە مجازات شد. این عملیات پیامدهای مهمی داشتە است. تا جایی کە رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ و رسانەهای جنگ ویژە آن هر اندازە کە تلاش کردند تا کشتە شدن این افسر ارشد را پنهان کنند، ناگزیر شدند بە قتل این سرهنگ اعتراف کنند.

این عملیات کە برای گرامیداشت یاد و خاطرە فرماندە دوغان ژیرکی و انتقام خون تمام شهدای ما انجام شدە است، از اهمیت برخوردار است. بە هوالانی کە در این عملیات موفقیت آمیز در زاپ مشارکت داشتەاند،  تبریک می گوییم. بە همە نیروها و بە ویژە نیروهای ایالت زاپ در کارزار انقلابی عقابهای زاگرس کە با روح انقلابی در این عملیات مشارکت داشتەاند درود می فرستیم و برایشان آرزوی موفقیت داریم.