کوردستانیان مقیم فرانسه برای حمایت از ه.د.پ و اوجالان به خیابان‌ها آمدند

در تعدادی از شهرهای فرانسه، کورستانیان حمایت خود را از کارزار ک.ج.ک با عنوان «حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست، زمان آزادی فرا رسیده است" اعلام کردند و عملیات پاکسازی سیاسی دولت ترکیه علیه ه.د.پ را محکوم نمودند.

پاریس

در پاریس با پیشاهنگی جامعه دمکراتیک کوردستانیان مقیم فرانسه (ج.د.ک-ف) عملیات پاکسازی سیاسی علیه ه.د.پ محکوم شد.

نجم‌الدین دمیرالپ به نمایندگی از ج.د.ک-ف سخنرانی کرد و گفت، عملیات پاکسازی سیاسی علیه ه.د.پ نمی‌تواند ه.د.پ را از بین ببرد.

بریوان فرات فعال زنان نیز در این تجمع در نطقی گفت،"بدون اتحاد و مقاومت، نمی‌توانیم اشغالگری و فاشیسم را شکست دهیم."

استراسبورگ

در شهر استراسبورگ فرانسه بر اساس فراخوان جمعیت زنان زین در میدان کلیبیر تجمعی انجام شد.

در این تجمع دستگیری‌ها و پاکسازی سیاسی ه.د.پ محکوم شد.

رنس

در شهر رنس فرانسه نیز در مقابل ساختمان 'پالاس دی‌کلمبیا' تجمعی صورت گرفت. ج.د.ک-رنس و دوستان کوردها در این تجمع شرکت کردند و حمایت خود را از کمپین آزادی اوجالان اعلام نمودند. در این تجمع همچنین پاکسازی سیاسی ه.د.پ محکوم شد.