کنفدرالیسم جوامع کردستان: به هر نحو ممکن به مطالبات خلقمان پاسخ خواهیم داد

کنفدرالیسم جوامع کردستان: ما پیمان می‌بندیم که به هر نحو ممکن به فراخوان کنگره ملی کردستان و مطالبات آن پاسخ دهیم، ما آماده هستیم که این دعوت را پاسخ داده و آن را در مواضع و عملکرد خود نشان دهیم.

   ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک اعلام نمود؛ نشست مشترک کنگره ملی کردستان از سوی خلق کرد و تمامی نیروهای سیاسی به شیوه‌ای مثبت مورد استقبال واقع شده است و در این راستا اعلام نمود ما نیز این نشست کنگره ملی کردستان را تبریک گفته و پیمان می‌بندیم که فراخوان کنگره ملی را عملی کرده و با مسئولیت‌پذیری نسبت به آن عمل نماییم. ما عید جهان اسلام را تبریک گفته و امیدواریم که عید قربان به وسیله‌ای برای اتحاد خلقهای ما، صلح و آشتی خلقهای خاورمیانه و جهان تبدیل شود.

   در این بیانیه با اشاره به اینکه معادله و موقعیت سیاسی خاورمیانه در قرن بیستم کردستان را به چهار بخش تبدیل کرده است، و در وهله نخست شمال کردستان به محلی برای اعمال سیاستهای مبتنی بر نسل‌کشی استعمارگرانه تبدیل شده، آمده است که هر واکنش و مقاومتی از سوی خلق کرد در مقابله با این استعمارگری مبتنی بر کشتار، مبتنی بر اعدام، تخریب و به آتش کشاندن روستاها و تبعید اجباری میلیونها کرد، پاسخ داده شده است. قرن بیستم برای کردها همراه با نسل‌کشی، ظلم، تبعید، کشتار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه بوده است. اما خلق کرد در مقابله با این سیاستهاس مبتنی بر کشتار در تمامی این سده به مقاومت دست زده و برای موجودیت خود به مبارزه دست زده است.

   ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ به دستاوردهای کردها حمله می‌کند
   خلق کرد با هزینه‌های سنگین مبارزه برای آزادی و دمکراسی را به پیش برده و با پیشبرد این مبارزه در بعد ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی با قدرت وارد قرن بیست و یکم شده است. خلق کرد در بعد سیاسی، سازماندهی و نظامی به شیوه‌ای قدرتمند وارد عصری شده است که معادلات قرن بیستم و موقعیت خاورمیانه دچار فروپاشی گشته و مبارزه برای موقعیت و معادله جدید سیاسی در آن جریان دارد. از همین‌رو فرصتهای جدیدی برای پیروزی خلق کرده است. نیروهای مرتجع دشمن کرد که دریافتند کردها با قدرت در سومین جنگ جهانی در خاورمیانه به پیروزی دست می‌یابند، حملات خود را علیه مبارزه آزادیخواهانه خلق کرد شدت بخشیدند. دولت ترک که فرماندهی دشمنی با کردها را بر عهده دارد، با نیروی خود و با ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ دین محور- ملت محور در هر منطقه‌ای دستاوردهای کردها را هدف قرار می‌دهد. در شمال کردستان با سوزاندن و تخریب شهرها، با حمله علیه نیروهای سیاسی، میهن‌دوستان کرد و نیرهای دمکراتیک و از طریق شکنجه و دستگیری کردها و نیروهای دمکراتیک و از طریق شکنجه و زندان سیاستهای مبتنی بر کشتار خود را ادامه می‌دهد. در جنوب کردستان اراده سیاسی خلق را مد نظر قرار نداده و فشار و حملات خود را به هر نحو ممکن ادامه می‌دهد و با نیروی ارتش، اطلاعات و سازمانهای جاسوسی اشغالگر خود هر روز دامنه این حملات را گسترش می‌دهد. علیه مخمور که در مقابل سیاستهای مبتنی بر کشتار دولت ترک با موضع کرد آزاد عمل می‌نماید و در شنگال که مبارزه برای ایجاد حیات آزاد و دمکراتیک کردهای ایزدی در جریان است، همواره بر حملات هوایی تاکید و انسانها را در این مناطق به قتل می‌رساند.

   حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ دشمنی خود با کردها را از طریق اشغالگری عفرین، و نیز از طریق حمله حملات خود علیه روژآوا و شمال شرق سوریه صراحتا آشکار کرده است. سیاستهای آنان و گفته‌هایی که هر روز بر زبان می‌آورند، بدین منظور است که در هر منطقه‌ای دستاوردهای کردها را از میان بردارند. دولت ترک بدون آنکه اهداف خود را پرده‌پوش نماید، صراحتا این موضع را بارها نشان داده است. با این گفته که کوبانی و کردها شهرهای کردی نیستند، پیمان لوزان دچار فروپاشی شده است و نیز گفته است که جنوب کردستان و روژآوا عرصه انتشار و ترویج و اعتلای ملت ترک است. دولت ترک به شیوه‌ای علنی اعلام داشته است که این مناطق کوهستانی را تحت کنترل گرفته و تا مناطق دشتی پیش رفته و بدینگونه جنوب کردستان را به تمامی اشغال نماید. دولت ترک در چارچوب سیاست خود با تمامی نیروهایی که دشمن کردها هستند ائتلاف و ارتباط برقرار می نماید. از داعش حمایت کرده و به حمله علیه کردها واداشته و بدین وسیله خواست که دستاوردهای کردها را در جنوب کردستان و روژآوای کردستان به تمامی از میان بردارد. در زمان رفراندوم استقلال، در جنوب کردستان و در جریان بحران کرکوک موضع دولت ترک که مبتنی بر دشمنی با کردها بود خود را نشان داده و سیاستهای اقتدارطلبانه آ.ک.پ در این چارچوب همچنان تداوم دارند.

   کردها ناگزیر به اتحاد و عمل مشترک هستند
   در وهله نخست دولت ترک و تمامی نیروهایی که خواهان از میان برداشتن دستاوردهای کردها هستند از اختلافات درونی احزاب سیاسی کردها بهره می‌گیرند. از سوی دیگر میخواهند که جنبشهای سیاسی کردها را از میان برداشته و میان آنها جنگ و تفرقه انگیزی کنند. در عین حال که در این عصر تهدیدها علیه خلق رو به فزون است، اتحاد کردها همچون موجودیت حیات کردها از اهمیت برخوردار است. کردها اگر با یکدیگر عمل نمایند، در شرایط و وضعیت موجود، در وهله نخست با تاسی به دمکراسی و آزادی می‌توانند به ملتی تبدیل شوند که دستاوردهای بزرگی را خلق کرده باشد. اگر نیز وضعیت تقسیم و اختلاف همچنان ادامه یابد، نه فقط فرصتهای موجود نیز از میان می‌روند، بلکه دستاوردهای موجود نیز از دست خواهند رفت. این واقعیت، اتحاد و عمل مشترک بر کردها را تحمیل می‌نماید. در این رابطه مسئولیت عظمیمی بر دوش احزاب سیاسی، جنبشهای سیاسی، روشنفکران، هنرمندان و نهادهای اجتماعی دمکراتیک می‌افتد. خلق ما در هر چهار بخش کردستان مترصد اتخاذ موضعی از این دست را دارد. احزاب سیاسی، جنبش ها و نهادهای جامعه مدنی، میهن دوستان و دمکراتها مسئول پاسخگویی به انتظارات خلقمان می‌باشند.

   ما پیمان می‌بندیم که به هر نحو ممکن فراخوان کنگره ملی کردستان و مطالبات خلقمان را اجابت نماییم، ما آماده هستیم که این فراخوان را عملی کرده و  این مساله را در موضع و عمل خود نشان دهیم. در این چارچوب ما تمامی احزاب سیاسی، شخصیتهای سیاسی و دمکراتیک و میهن‌دوست که در نشست کنگره ملی کردستان حضور داشته‌اند را به دلیل تلاش برای اتحاد خلق کرد مورد تقدیر قرار داده و آرزومند فعالیت خلق و ایجاد اتحاد ملی و مبارزه مشترکی که خلقمان آرزومند آن است می‌باشیم.