" خانوارهای کارگری یک سوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند"

​​​​​​​عضو شواری عالی کار و دبیر عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد کارگران ایران یک سوم  قدرت خرید خود را از دست داده‌اند

عضو شواری عالی کار و دبیر عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد کارگران ایران یک سوم  قدرت خرید خود را از دست دادەاند

احمدرضا معینی به خبرگزاری ایلنا با اشاره بە افت ٨٠٠ هزار تومانی قدرت خرید کارگران طی ۵ ماە گذشتە، ادامە این روند را همراە با عواقبی زیان باری همچون ضربە بە بخش تولید و کاهش انگیزه کارگران برای ادامە کار اعلام کرد.

 

او با اعلام آنکە دو ماە است کە جلسە اعضای شورای عالی کار برگزار نشدە گفتە که دو ماە پیش مشخص شد قدرت خرید و معیشت زندگی کارگران در ایران یک سوم کاهش پیدا کردە است

 

دبیر عالی شوراهای اسلامی کار همچنین به تحمیل هزینه‌های سنگین در آستانه آغاز سال تحصیلی پرداخته و گفته با وجود اینکە خانوادەهای کارگری با مشکلات زیادی مواجه شده اند اما اقدام مثبتی از سوی مسئولین صورت نگرفتە است.