کارگروه مشترک ارزیابی وضعیت زندگی کوردها و روژهلات کوردستان در دانشگاه اسلو برگزار شد

بنیاد «همبستگی با کوردستان» روز گذشته با مشارکت نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی روژهلات کوردستان سمیناری را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اسلو برگزار کرد

بنیاد «solidaritet med Kurdistan(همبستگی با کوردستان)» روز گذشته سمیناری را در رابطه با ارزیابی وضعیت زندگی کوردها در روژهلات کوردستان برگزار کرد.

بنیاد «همبستگی با کوردستان» روز گذشته با مشارکت نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی روژهلات کوردستان سمیناری را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اسلو برگزار کرد.

پس از آغاز برنامه هر یک از مهمانان و برگزارکنندگان پنل‌ها به ارائه مقالات خود پرداختند و در ادامه نمایندگان احزاب روژهلات کوردستان دیدگاههای خویش را اعلام کردند.

اهون چیاکو از اعضای شورای مدیریتی جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان- کودار رویکرد پژاک برای حل مسائل روژهلات کوردستان را با شرکت کنندگان در میان گذاشت.

چیاکو با بیان مراحل مبارزه رهایی‌بخش کوردستان فعالیت‌ها را در چهار عرصه خلاصه کرد؛

١.عرصه نخست مبارزات در روژهلات کوردستان، برای رهایی از اشغالگری دولت-ملت ایران است

٢.عرصه دوم مبارزه سراسری خلق کورد در همه بخش‌های کوردستان است که هر بخش از آن از طرف اشغالگران آن منطقه غصب شده است. زیرا کورد یک ملت می‌باشد و کوردستان نیز میهنی است که در چارچوب سیاست اشغالگری تجزیه و تقسیم شده است. در این چارچوب مبارزه اتحاد ملی دارای جایگاهی استراتژیک می‌باشد.

٣. اتحاد با دیگر خلق‌ها بویژه خلق‌هایی که میهنشان به اشغال دولت-‌ملت‌ ایران درآمده -همچون خلق‌های عرب، بلوچ، آذری، ترکمن، گیلک، مازنی و ... حتی خلق فارس – عرصه سوم مبارزه است. در این چارچوب فعال نمودن پلاتفرم دمکراتیک خلق‌های تحت اشغال از سوی دولت – ملت ایران با مرکزیت زبان و فرهنگ فارس ضروریست.

۴. گسترش مبارزه در سطح جهان بر مبنای مبارزه مشترک عموم خلق‌ها و جوامع و افراد برای دستیابی به آزادی، تحقق برابری و عدالت در راستای نیل به جهانی آزاد، برابر و عادل عرصه چهارم مبارزه است.

اهون چیاکو سپس به رئوس مبارزه پرداخت و آنرا در چهار محور رهایی ملی بر مبنای حق خودمدیریتی دمکراتیک، تضمین زندگی شرافتمدانه، تضمین آزادی زن به عنوان بنیان آزادی جامعه و حفاظت از محیط‌زیست به عنوان عرصه زندگی جوامع برشمرد.

اهون چیاکو شورای مدیریتی جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان- کودار در ادامه به پروژه ١٠ ماده‌ای گامهای عملیاتی حزب حیات آزاد کوردستان برای دستیابی به اتحاد ملی، میهنی و اجتماعی روژهلات کوردستان اشاره کرد. چیاکو در بخش پایانی سخنان خویش به گسترش هماهنگی با مبارزه آزادیخواهانه دیگر بخش‌های کوردستان به منظور تقویت مبارزه در تمام بخش‌ها و همچنین ارتقای فعالیت‌ها برای مبارزه مشترک با دیگر خلق‌ها تحت ستم رژیم اشغالگر ایران اشاره کرد.