کنگره دمکراتیک خلق‌ها: ما این انزوا را پایان می‌بخشیم

سخنگوی مشترک کنگره دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک) طی بیاناتی در کنگرەی عمومی اعلام نمود، مشغول برنامەریزی برای انقلاب هستیم و همچنین افزود کە سال ٢٠٢٠ سال مهمی است. سخنگوی مشترک پیام "ما بە انزوا و سکوت پایان می دهیم" را اعلام کرد.

دهمین کنگره‌ی کنگره دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک) با شعار "کاپیتالیسم، پدرسالاری و فاشیسم را نابودکن، برای زندگی مقاومت و ایستادگی کن، خود را سازماندهی کن و بنیان بنە" آغاز بە کار کرد.

لیلا گوون و بردان اوزتورک روئسای مشترک کنگره جامعه دمکراتیک (ک.ج.د)، سزای تمللی رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ)، صالحه آیدنیز و عرفان کزکین روئسای مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) و شماری از نمایندەی بسیاری از احزاب و سازمانها در کنگره حضور بهم رساندند. کنگره در هتل آکار شهر آنکارا برگزار شد.

صدات شنوغلو سخنگوی مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد کە ما در پی برنامەریزی برای انقلابی بزرگ هستیم کە جهان را دگرگون کند و گفت، "سال ٢٠٢٠ برای جغرافیای ما باید بە سالی تعیین کنندە تبدیل شود، نشانەهای این وضعیت در همەی جغرافیای ما دیدە می‌شود. ما پیش‌بینی بحران اقتصادی بزرگی را در جهان می‌کنیم. ما می‌دانیم این بحران نە تنها اقتصادی بلکە اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و سیستماتیک است.

شنوغلو بیان کرد کە کنگره دمکراتیک خلق‌ها مانند نیروی خودمدیر است و جغرافیایش در سال ٢٠١١ بنیان نهادە شد، "راەحلی کە کنگره دمکراتیک خلق‌ها برای جغرافیای ما پیشنهاد می‌کند راەحلیست برای تمام دنیا".

شنوغلو اعلام کرد کە ه.د.پ آلترناتیف و تفکریست در "خط سوم" و گفت، "انقلاب روژآوا نشان داد ما این هدف را بدست آوردەایم و این همان هدف است. اتحادیەی فدراتیو کە در شمال و شرق سوریە تأسیس گردید. چیزی کە انسان در روژاوا دید همان چیزی است کە در کمون پاریس مشاهدە شد. بە همین دلیل است ما بە نمایندگی از کنگره دمکراتیک خلق‌ها می‌خواهیم کە در جغرافیای ترکیە و کوردستان، روژآوای کوردستان را بنیان نهند."

"ما بە انزوا و سکوت پایان می دهیم"

گلستان کلیچ کوچیگت سخنگوی مشترک ه.د.ک در ابتدای سخنانش واقعەی قتل سیاستمدارانی چون سوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمە اویر، کە در سلوپی بە قتل رسیدند را بە یاد آورد.

کوچیگت در ادامە بە انزوای تحمیلی بر عبداللە اوجالان رهبر ملت کورد اشارە کرد و گفت،" ما به آقای اوجالان سلام و درود می‌گوییم. باید این انزوا پایان یابد. برای پشتیبانی و سلامتی او باید تمام تلاش خود را بکنیم."

"حفظ روژاوا، حفظ خودمان است"

کوچیگت بە انقلاب روژاوا اشارە کرد و گفت، "آ.ک.پ و م.ه.پ برنامە دارند. همراه با آ.ک.پ و م.ه.پ همەی جریانهای سرمایەدارانە از شوک این انقلاب داغدار و اندوهگین شدند. آ.ک.پ و م.ه.پ فعالیت بنیادینی را بر علیە سازماندهی شدن متحدانەی خلق‌ها، علیە نفس زندگی در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند. حفاظت و ماندگاری روژاوا ماندگاری و حفاظت از خودمان است، دفاع از وجود ما در ترکیە است. اگر ما روژاوا را از دست بدهیم، فاشیسم در ترکیە اعلام پیروزی می‌کند."

کنگرە با سخنرانی مهمانان پایان پذیرفت.