کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانی در اروپا: همسبتگی با خلق ایتالیا را تحکیم بخشیم

ک.ج.د.ک-اروپا در بیانیه‌ای خواهان همبستگی خلق کورد با خلق ایتالیا برای گذار از بحران ناشی از شیوع بیماری کووید١٩ شده است. پاندمی کووید١٩ طی ٢۴ ساعت گذشته جان ۶۵١ نفر از شهروندان ایتالیا را گرفت، وضعیت این کشور همچنان بحرانیست.

دیوان ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانی در اروپا در بیانیه‌ای خواهان همبستگی با خلق ایتالیا شد.

در بیانیه دیوان ریاست مشترک ک.ج.د.ک- اروپا خاطرنشان شده است که ویروس کرونا تأثیر بسیار ناگواری را بر زندگی مردم ایتالیا بر جای گذاشته و می‌افزاید:"ما معتقدیم که خلق ایتالیا با حمایت جامعه بشری خود را از وضعیت ناگوار نجات خواهد داد. به عنوان کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانی در اروپا اعلام می‌کنیم که در کنار خلق ایتالیا هستیم. برای همبستگی با خلق ایتالیا تمامی کوردها در سرتاسر جهان ساعت ١٨ روز ٢۵ مارس به بالکن منازل رفته و [ایستادگی] خلق ایتالیا را مورد تشویق قرار دهند و هنرمندان کورد با زبان‌های کوردی و ایتالیایی ترانه بخوانند. باید همه روی شیشه‌های خانه‌های خود شعارهایی در همبستگی با خلق ایتالیا بنویسند.

به عنوان کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانی در اروپا از شعبه‌های جوامع دمکراتیک، اعضا، خلق و دوستانمان و بشریت مترقی می‌خواهیم که ساعت ١٨ روز ٢۵ مارس در کمپین هاشتاگ همبستگی با خلق ایتالیا شرکت کنند.

شعارهایی که کوردستانی‌ها ساعت ١٨ روز ٢۵ مارس در همبستگی با خلق ایتالیا بکار خواهند برد به این شرح می‌باشند؛

*  Popolo kurdo a fianco dell'Italia!  (خلق کورد در کنار ایتالیاست).

*  Solidarietà è Resistenza! (همبستگی مقاومت است).

Non torniamo alla normalita' perche' la normalita' e' il problema! (به وضعیت عادی بازنمی‌گردیم زیرا ریشه مسئله در وضعیت عادی است).

La salute è un diritto! (سلامتی و بهداشت یک حق اساسی است).

Restiamo in Casa! (در خانه خود بمانیم)."