پاسخ ایزدی‌های شنگال به نچیروان بارزانی

لیزا خلف سخنگوی معترضان خطاب به سران اقلیم کردستان گفت اکنون زمان خیانت نیست زیرا آنچه امروز در قبال خاک و مردم خود انجام می‌دهند در تاریخ ثبت خواهد شد

در تظاهرات روز گذشتە شنگال کە با هدف محکومیت اقدامات اشغالگرانە رژیم ترکیە در خاک اقلیم کردستان برگزار شد، معترضان بە سخنان نچیروان بارزانی کە از پ.ک.ک بە عنوان نیروی اشغالگر نام بردە بود نیز واکنش نشان دادند.

 

تظاهرات در شنگال با ابتکار اتحادیە جوانان ایزدی برگزار شد.

 

تظاهرکنندگان در حالیکە تصاویری از عبداللە اوجالان رهبر خلق کُرد و پرچمهای احزاب و سازمانهای ایزدی‌ها را در دست داشتند شعارهایی در محکومیت سیاستهای رژیم فاشیست ترکیە در خاک اقلیم کردستان سر می دادند.

 

معترضان پس از راهپیمایی، مقابل مرکز شورای مردمی شنگال گردهم آمدند و بیانیە خود را قرائت کردند.

 

لیزا خلف سخنگوی معترضان ضمن محکوم کردن اقدامات اشغالگرانە رژیم ترکیە در کردستان اعلام کرد دشمنان قصد دارند دستاوردهای خلق کرد را با حملات هم جانبە خود نابود کنند.

 

او همچنین خطاب بە سران اقلیم کردستان گفت اکنون زمان خیانت نیست زیرا آنچە امروز در قبال خاک و مردم خود انجام می‌دهند در تاریخ ثبت خواهد شد. لیزا خلف سران اقلیم را به همبستگی و اتحاد ملی دعوت کرد.

 

سخنگوی معترضان افزود: ما بە خوبی می‌دانیم کە حزب دمکرات کردستان چگونە شنگال را بە دشمنان فروخت. آنهایی کە ادعا می کنند پ.ک.ک سازمانی اشغالگر است باید بدانند کە مبارزان پ.ک.ک فرزندان همین خاک و فداییان سرزمینشان هستند. زمانیکە شما از شنگال گریختید گریلاها بودند کە ما را از چنگ دشمنان محافظت کردند. رژیم ترکیە و متحدانش باید بدانند کە پ.ک.ک در برابر دشمنان تعظیم نخواهد کرد.