پلیس ایران موج تازه‌ای از سرکوب‌ شهروندان را آغاز کرده است

​​​​​​​رئیس پلیس تهران ارسال پیامک از سوی پلیس امنیت اخلاقی برای عده‌ای از رانندگان را به بهانه کشف حجاب تایید کرده است.

برپایه‌ی گزارشها روز پنج‌شنبه دهها شهروند در تهران پس از ارسال پیامک به اداره پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزار فراخوانده شدند و از آنان تعهد کتبی گرفته شده است.

 

حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در گفتوگو با ایرنا از برخورد نیروهای تحت امرش با کسانی که به گفته وی "اقدام غیرقانونی" می‌کنند خبر داده است.

 

همچنین گزارش‌هایی در مورد اعتراض مراجعه کنندگان به دخالت پلیس در زندگی شهروندان در حین مراجعه منتشر شده است.