تجمع ۱۵۰  هزار کاتالانی در پرپبگنان برای استقلال

شهر پرپیگنان فرانسه روز گذشته شاهد تجمعی یکصد و پنجاه هزار نفری در استقبال از رهبر استقلاب طلب باسک‌ها، چارلز پوگدمونت بود. پوگمونت در سال ۲۰۱۷ رهبری رفراندومی را در باسک اسپانیا برای استقلال این بخش رهبری کرده بود.

چارلز پوگدمونت نخست وزیر پیشین منطقه کاتالونی که در بلژیک در تبعید به سر می برد، در پرپیگنان فرانسه با هم میهنان خود دیدار کرد. نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از شهروندان کاتالونی با عبور از مرز، برای دیدار با پوگدمونت وارد شهر پرپبگنان فرانسه شدند. طبق نظر سازمان‌دهندگان این گردهمایی، یکصد وپنجاه هزار نفر در این مراسم حضور یافتند. پوگدمونت در این مراسم اظهار داشت که لازم است ما نواقص، کاستیها و ضعفهای مبارزاتی خود را از میان برداشته برای مبارزه نهایی خود را آماده کنیم.  کاتالانها این شهر را به عنوان پایتخت کاتالونیای شمالی می‌شناسند.

در اول اکتبر سال ۲۰۱۷ دولت اسپانیا که نتایج برگزاری رفراندوم کاتالونیا را به رسمیت نشناخت، خودمدیریتی کاتالونیا از سوی دولت مرکزی اسپانیا مورد حمله قرار گرفت. با این وجود در انتخاباتی که بعد از رفراندوم برگزار شد، طرفداران استقلال کاتالونیا در پارلمان این منطقه اکثریت آرا را کسب کردند.

بعد از برگزاری رفراندوم، چارلز پوگدمونت عازم بلژیک شده و بسیاری از وزرای کاتالان این بخش دستگیر شدند. اخیرا پوگدمونت به ۹ سال زندان محکوم شده بود.