آمد شاهو: حملات ایران به کردها خودکشی سیاسی است

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان-پژاک در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روژنیوز به حملات اخیر حکومت ایران علیه احزاب کُرد و تشدید فشارهای سیاسی علیه‌ خلق واکنش نشان داد و این حملات را خودکشی سیاسی برای حکومت دانست

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان-پژاک در مصاحبەای با خبرگزاری روژنیوز به حملات اخیر حکومت ایران علیه احزاب کُرد و تشدید فشارهای سیاسی علیە خلق واکنش نشان داد و این حملات را خودکشی سیاسی برای حکومت دانست.

 

آمد شاهو می‌گوید حکومت ایران که با چالش‌های داخلی و خارجی روبروست، درصدد است از طریق تداخل در کشورهای دیگر و سیاستهای جنگ افروزانە، ضمن فرار از بحران، از کشیده شدن جنگ منطقە بە داخل ایران جلوگیری کند. حملات اخیر بە احزاب کُرد نیز در این راستا انجام می‌گیرند. حکومت در داخل نیز به دنبال ایجاد رعب و وحشت از طریق سرکوب و اعدام جوانان کُرد بوده است.

 

عضو مجلس پژاك، حملات اخیر ایران را آغاز دور جدید سیاست کشتار کردها در پی اجلاس سه جانبه روحانی با روسای جمهور روسیه و ترکیه در تهران توصیف می‌کند و می‌گوید چنین توافقی علیه کُردها در شرایطی که حکومت ایران از هر لحاظی در داخل و خارج بیش از پیش منزوی شدە است، یک خودکشی سیاسی خواهد بود.

 

آمد شاهو می‌افزاید: ایران با این توجیە کە کردها توسط نیروهای خارجی و بین‌المللی علیە ایران تامین و تجهیز می‌شوند، حملات خود را شدت بخشیدە اما این ادعا غیر واقعی است. کردها نمی‌خواهند بخشی از تنش میان ایران و آمریکا باشند اما در عین حال با تداوم سیاستهای کنونی حکومت ایران موافق نیستند. ایران با طرح این ادعای کذب می‌خواهد جلوی اعتراضات بە سیاست کردستیزی خود را بگیرد.

 

وی خاطرنشان می‌کند کە کردها دارای نقشی اساسی در تغیر و تحولات منطقە هستند و مدام برای چارەیابی مسئلە کُرد بر راههای دمکراتیک تاکید کرده‌اند. در مقابل، حکومت ایران از طریق حملات خود فرصت چارەیابی دمکراتیک مسئله را از بین می‌برد. هیچ بحرانی با جنگ حل نخواهد شد و این حملات دامی است کە برای ایران چیده شده.

 

آمد شاهو یاد آور شده کە پژاک و کودار دارای پروژە چارەیابی دمکراتیک هستند و نقشه راه خود را برای گذار شرق کردستان و ایران به دمکراسی اعلام کردند. در صورتی کە حکومت ایران بر ادامه سیاست کردستیزی اصرار ورزد، کردها نیز راهی به غیر از مقاومت و مبازرە ندارند.

 

عضو مجلس پژاک با دعوت احزاب کردستانی به همبستگی، همچنین از اعتصاب و اعتراضات اخیر در کردستان تقدیر کرده و می‌گوید: موضعگیری خلق کُرد مقامات حکومت را در شوک فروبرد و باید آنرا بە عنوان مرحلەی نوین از مبارزه ارزیابی نمود. احزاب کردستانی هم می توانند از این اتحاد و مبارزە دمکراتیک خلق، الهام بگیرند. بجای تکیە بە نیروهای خارجی باید بە ارادەی مردم تکیە کرد.