پول حاصل از گران شدن نان به جیب کارگران خباز نمی رود

​​​​​​​افزایش ٣٧ درصدی قیمت نان در ایران با اعتراض گسترده کارگران خباز همراه بوده است. عبدالله بلواسی رئیس انجمن صنفی کارگران مریوان پرسیده که چرا سهم کارگران خباز از این نحوه فروش نان پرداخت نمی‌شود

قیمت نان لواش در استانی مانند سنه در کردستان به ٢٠٠ تومان رسیده است.

 

همچنین قیمت نان سنگک ٧٠٠ تومان و بربری ۶۵٠ تومان است. افزایش قیمت نان، خانواده‌های کم درآمد و فقیر را تحت فشار بیشتر قرار داده است.

 

عبدالله بلواسی رئیس انجمن صنفی کارگران مریوان در همین رابطه سئوال کرده چرا با وجود افزایش قیمت نان، سهم کارگران خباز پرداخت نمی‌شود؟

 

او با اشارە بە آنکە دستمزد کارگران خباز از سال ۹۳ افزایشی نداشته است به خبرگزاری ایلنا گفته اگر دولت از کارفرمایان حمایت نمی کرد، آنها افزایش دستمزد را منوط به افزایش قیمت نان نمی‌کردند.