مرگ ١١ هزار و ۶٢٩ کودک طی یک سال در ترکیه

طبق این گزارش بیشترین تعداد مرگ و میر شامل مردین با ١۴.٩ درصد است.

   ابرو گونای پارلمانتار مردین حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد بر اساس آمار منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه-تویک شهر مردین در شمال کردستان بیشترین تعداد مرگ و میر کودکان در سطح ترکیه را داراست. گونای خاطرنشان کرد که در سال ٢٠١٨ در مجموع ١١ هزار و ۶٢٩ کودک جان خود را از دست داده‌اند که شهر مردین با ١۴.٩ درصد در ردیف دومین شهر تعداد مرگ و میر کودکان قرار دارد.

   ابرو گونای در مورد مرگ و میر کودکان مردین از مجلس ترکیه خواست تا در این مورد تحقیق کند. وی افزود که با توجه به آمار منتشر شده موسسه آمار ترکیه در سال ٢٠١٧ تعداد ١٢ هزار و ١١٨ کودک جان خود را از دست داده‌اند. بر پایه‌ی آمار منتشره در سال ٢٠١٨ این تعداد به ١١ هزار و ۶٢٩ کودک بالغ می‌شود. طبق این گزارش بیشترین تعداد مرگ و میر شامل مردین با ١۴.٩ درصد است.

   گونای از مجلس ترکیه خواهان تحقیق در زمینه و جلوگیری از مرگ و میر کودکان شد.