فراخوان دیوان ریاست مشترک کنگره جوامع کوردستانیان اروپا در همبستگی با شنگال

دیوان ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانی در اروپا در بیانیه‌ای نسبت به انتقال ١٠ هزار نظامی ارتش عراق بسوی شنگال آنرا فراهم کردن زمینه‌های قتلعام تازه‌ای علیه خلق ایزدی خوانده و خواستار شرکت کوردستانیان در تظاهرات اعتراضی ٢۶ نوامبر شده است.

کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانی در اروپا در مورد نقشه کثیف دولت عراق و پ.د.ک علیه مردم شنگال و خلق ایزدی بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"حکومت عراق در حال انجام تدارکارت انتقال ١٠ هزار نظامی و پ.د.ک نیز ٣ هزار نظامی بسوی شنگال است. جامعه ایزدی شنگال که پس از حمله داعش خود را بر مبنای آزادی و دمکراسی سازماندهی کرده بود، با خطرهای بزرگی روبروست. خلق شنگال و ملت کورد این نقشه کثیف را «فرمان تازه»ای علیه خلق شنگال می‌بینند.

شورای خودمدیریتی دمکراتیک شنگال روز گذشته در بیانیه‌ای خواستار همبستگی خلق کورد در حمایت از دستاوردهای شنگال شده بود.

خلق شنگال زمانیکه در حال جنگ مرگ و زندگی علیه داعش بود حکومت عراق و پ.د.ک کجا بودند؟ آنهایی که در زمان حملات مزدوران داعش جامعه ایزدی را تنها گذاشته و زمینه قتلعام را فراهم کردند امروز با این نقشه‌های خود راه قتلعام تازه‌ای را هموار می‌کنند.

شورای خودمدیریتی دمکراتیک شنگال در بیانیه‌ای اعلام کردند که نیازی به نیروهای نظامی بیگانه ندارند و خلق شنگال در هر شرایطی از خاک خویش دفاع خواهند کرد. خلقمان در کوردستان، خلق‌های منتقه و خلقمان در خارج از میهن و دوستانمان باید از شنگال صیانت به عمل آوردند و به سیاست‌های کثیف اجازه ندهند.

ما همچون کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانیان اروپا برای جلوگیری از قتلعام دیگری بر شنگال از آحاد خلقمان می‌خواهیم که در هر منطقه‌ای از اروپا که مراکز و سازماندهی ما در آن وجود دارد روز ٢۶ نوامبر (۶ آذر) به میدان آمده و از شنگال صیانت به عمل آورند."