گریلا تی وی تصاویری را از عملیات نیروهای گریلا در بوتان منتشر کرد

گریلا تی وی تصاویری را عملیات نیروهای گریلا در منطقە دریا قاچی از توابع منطقە کاتو در بوتان منتشر کرد. در این عملیات ٦ نفر از نظامیان ارتش اشغالگر ترک کشتە شدند.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در ١٣ اگوست ٢٠٢١ اعلام کردە بود کە نیروهای گریلا عملیاتی را علیە اشغالگران انجام دادەاند. در این بیانیە آمدە بود:

در منطقە کاتو از توابع شرنخ، واحدی از نیروهای ارتش اشغالگر ترک را کە در حال کمین گذاری برای نیروهای گریلا بودند، تحت کنترل خود قرار دادە و در ١٠ اگوست در ساعت ١٦:٠٠ بە این واحد نظامی حملە شد. در جریان عملیات نیروهای ما ٦ اشغالگر کشتە شدند. اجساد کشتە شدگان توسط هلیکوپتر از منطقە عملیاتی منتقل شد.