کمیته‌های پژاک و کژار در پنج شهر بزرگ اروپا سیاست‌های رژیم اشغالگر را محکوم کردند

کمیته‌های پژاک و کژار با حضور میهن‌دوستان کورد و دوستان آنان در شهرهای بروکسل، فرانکفورت، اسلو، کپنهاگ و استکهلم با برگزاری تجمع اعتراضی سیاست‌های رژیم مستبد ایران را محکوم به شکست خواندند.

روز گذشته در پی فراخوان و سازماندهی کمیته پژاک و کژار در شهرهای بروکسل، فانکفورت، اسلو، کپنهاگ و استکهلم گردهم گردهمایی اعتراضی کوردها و دوستانشان برگزار شد.

شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های پژاک، کودار و کژار و همچنین پوسترهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تصاویر زندانیان سیاسی اعدام شده در زندان‌های رژیم استعمارگر جمهوری اسلامی بیانیه‌هایی را قرائت کردند.

متن بیانیه کمیته اروپای کژار به این شرح است:

"امروز اینجا جمع شده‌ایم تا صدای زندانیان سیاسی زن، همه ی زندانیان سیاسی، زنان فعال در عرصه های گوناگون درایران، خلقهای تحت ستم، زنان کارگر و خیل عظیم ستمکشان که ماشین سرکوب رژیم علیه شان به راه آُفتاده است، باشیم.

ما سرکوب خلق‌های تحت ستم در ایران، زنان، کارگران، کشتار کولبران کورد و سوختبران بلوچ، اعدام فعالین عرب و بلوچ و دستگیری‌های اخیر در کوردستان را به شدت محکوم کرده، سرکوب و خشونتهای رژیم، علیه آنان را نشانه ی فرو رفتن بیش از پیش رژیم در گرداب بحرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی میدانیم که نتیجه سیاستهای ضد انسانی، ارتجاعی وسرمایه داریش میباشد.

رژیم سرمایه، ارتجاع، فاشیست، مرد سالار، توتالیتر و تئوکرات جمهوری اسلامی ده‌ها سال است که با اشغال و اتخاذ سیاستهای اشغالگری، شوونیستی و سرمایه‌داری، نژادپرستانە، مردسالار و جنسیت‌گرا در سرزمینهای ما، ایران را به زندان و شکنجه‌گاهی برای زنان، کارگران و زحمتکشان و خلق‌های تحت ستم تبدیل کرده است و با سیاست جنگ‌طلبی و امنیتی کردن جامعە سعی در بقای هر چە بیشتر حاکمیت خود دارد. در این میان با ستم مضاعف بر زنان و سیاست از بین بردن ارادە و نقش زنان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریت سعی دراز بین بردن ارادە و مقاومت جامعە دارد.

دولت-ملت ایران ده‌ها سال است کە سیاست تغییر دموگرافیای سرزمین‌ها وجوامع موجود در جغرافیای ایران را اجرا کرده، با سیاست‌های سرمایەداری و اقتصاد اشغالگری و فاسد، بە تخریب اکوسیستم و بافت جمعیتی و فرهنگی، جوامع ما را هر چە بیشتر مورد انواع تبعیضات و ستم قرار دادە است.

در این میان مقاومت زنان، خلق‌های تحت ستم، کارگران و جوانان کە نقش پیشاهنگی را در تمامی جنبش‌ها داشته‌اند، موجب ترس جمهوری اسلامی گشتە و با امنیتی کردن جامعە، بازداشت‌های فلەای، کشتار مردم در اقلیم عربستان، بلوچستان، کوردستان، قتل دولتی اعدام، شکنجە و ستم و با سعی در ایجاد رعب و وحشت، قصد دارد، زنان، کارگران، جوانان و فعالین ملل تحت ستم  را وادار بە عقب نشینی از مطالبات بر حقشان نماید.

 مملو بودن زندانهای رژیم، از فعالین زن نشانەای آشکار از بیم و هراس این فاشیست حاکم از انقلاب خلقها بە پیشاهنگی زنان دارد. رژیم ایران در صدد بە حاشیە راندن و حذف مطالبات سیاسی و دمکراتیک زنان داشتە و از هر راهکاری حتی پاندمی کرونا برای پیشبرد، سیاستهای ضد زن و ضد انسانی خود استفادە میکند. دولت مرد سالار ایران از زمان سر کار آمدنش تا به امروز جامعە زنان را اماج حملەهای ایدئولوژی و تبعیض جنسیتی قرار دادە  و قصد نابود کردن، هویت تاریخی، سیاسی و اجتماعی ما را  دارد. حجاب اجباری، بیکاری، فقر و تن فروشی ناشی از فقر،گرسنگی، زندان، اعدام، اسید پاشی، کودک همسری، قتل روزانه زنان تحت لوای دفاع از ناموس و خودکشی زنان، تنها گوشەای از نتایج قوانین و سیاست‌های قرون وسطایی جمهوری اسلامی علیه زنان در ایران است.

ضمن اینکە یادآوری میکنیم کە نە تنها خشونت و سیاستهای سرکوبگرانە رژیم حاکم بر ایران هرگز نتوانستە است، مقاومت و مبارزه زنان را درخط مقدم مبارزە بر علیە رژیم  تضعیف نماید، بلکە  مقاومت زنانی همچون زینب جلالیان و زندانیان سیاسی زن دیگرکە تمامی سیستم سرکوب و شکنجە این  رژیم را بە چالش کشیدەاند، امروز پرچمدار مبارزه برحق و آزادیخواهانە ی خلق‌ها در ایران گشته است.

 ما، جامعە زنان آزاد شرق کوردستان «کژار» در مقابل این سیاستها و اعمال جنسیت گرای رژیم ایران نە تنها سکوت نخواهیم کرد بلکە با سازماندهی زنان بر اساس ایدئولوژی آزادی زن، با همبستگی و مبارزە مشترک با زنان خلق‌های تحت ستم در ایران در مقابل این رژیم جنایتکار و ضد زن قرار خواهیم گرفت و مبارزاتمان را برای  ایجاد جامعەای دمکراتیک، اکولوژیک و آزاد و برابر، ارتقا خواهیم بخشید و راه کار اتحاد عمل مشترک بر أصول مشترک را ارائه داده و بر این باوریم که تشکیل جبهه‌ای متحد از زنان چپ و انقلابی و زنان متعلق به ملل تحت ستم در ایران، می‌تواند فصل نوین و کارسازی را در مبارزاتمان علیه رژیم زن ستیز، ستمگر و اشغاگر جمهوری اسلامی بیافریند.

جامعە زنان آزاد شرق کوردستان/ «کژار_اروپا»

ژن، ژیان، آزادی/ زن، زندگی، آزادی/ Woman, Life, Freedom "

این تجمعات بصورت همزمان رأس ساعت ١٧ در پنج کشور اروپایی برگزار گردید و حاضران در مقابل سفارتخانه‌های رژیم جامعه‌ستیز ایران سیاست‌های قرون وسطایی آخوندها را محکوم و رسوا کردند و با سردادن شعارهای «زنده‌باد مقاومت خلق‌ها» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» حمایت خود را از همبستگی خلق‌ها در ایران اعلام کردند و بر مقاومت زندانیان سیاسی درود فرستادند.

شرکت کنندگان بر لزوم آزادی فوری زندانیان سیاسی خصوصا زینب جلالیان تأکید کردند و آحاد جامعه را به همبستگی با مقاومت‌های خلق‌های تحت ستم از جمله کوردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها فراخواندند.

قرار است امروز پنج‌شنبه تجمعی اعتراضی در همین راستا در شهر برلین پایتخت آلمان از سوی کمیته‌های پژاک و کژار برگزار گردد. کمیته برگزار کننده از میهن‌دوستان کورد در این شهر دعوت به عمل آورده است که در این گردهمایی حضور بهم رسانند و انزجار خود را از سیاست‌های رژیم اشغالگر ایران نشان دهند.