کوردستانیان در پاریس، بوردوکس و ساربروکن حصر اوجالان و اخلالگری پ.د.ک را محکوم کردند

در شهرهای پاریس و بوردوکس فرانسه و شهر یاربروکن آلمان فعالیتی برای محکوم کردن حملات پ.د.ک به گریلا و حصر سنگین عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برگزار شد.

پاریس

جنبش جوانان انقلابی ت.ج.ش در منطقه‌ی فیلر لی بیلی شهر پاریس پایتخت فرانسه با سازماندهی راهپیمایی حملات پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) به گریلاهای ه.پ.گ را محکوم کردند.

در این راهپیمایی پوسترهای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و پرچمهای پ.ک.ک بلند شد. همچنین بدون وقفه شعارهای "مرگ بر خیانت"، "زنده‌باد رهبر آپو" و "جوانان فدایی آپو هستند" گفته می‌شود. راهپیمایی در مقابل ایستگاه ترن فیلر لی بیلی آغاز شد و در مقابل مرکز جمعیت دمکراتیک کورد با برگزاری میتینگ پایان یافت.

بوردوکس

در شهر بوردوکس فرانسه نیز با همین هدف گردهمایی برپا شد. تجمع در مقابل شهرداری بوردوکس آغاز شد و پوستر بزرگی که روی آن نوشته شده بود "خیانت پ.د.ک را متوقف کنید" افراشته شد. در این تجمع علیه اخلالگری پ.د.ک و رژیم ترکیه شعارهایی سر داده شدند.

سابروکن

در شهر سابروکن آلمان در مقابل گالری اروپا با همین اهداف تجمعی انجام شد. در این تجمع با سر دادن شعار پ.د.ک محکوم شد. همچنین حاضران خواستار اتحاد داخلی شدند.