کوردستانیان مهاجر در پاریس قتل‌عام مرعش و روبوسکی را محکوم کردند

در پاریس پایتخت فرانسه با برگزاری راهپیمایی قتل عام مرعش و روبوسکی محکوم شد.

با پیشاهنگی نیروهای چپ و دمکراتیک ترکیه فعالان و هموطنان در مقابل ایستگاه ترن دی لیست تجمع کردند و پس از آن به راهپیمایی پرداختند. تعداد زیادی از سازمان‌های چپ و سوسیالیست و نمایندگان سازمانهای کوردستانی در آن شرکت کردند.

در این راهپیمایی پوستری که روی آن نوشته شده بود"از مرعش تا روبوسکی ما عاملان را بازخواست می‌کنیم" برافراشته شده بود. در این راهپیمایی همچنین اعلام شد، فتل‌عام‌های دولت ترکیه علیه کوردها و علوی‌ها امروز در روژاوا ادامه دارد.

راهپیمایی با سر دادن شعار علیه فاشیسم در میدان جمهوری پایان یافت.