تجمع کوردهای ساکن در وین و کیل برای آزادی اوجالان

​​​​​​​ در شهر وین پایتخت اتریش و همچنین در شهر کیل آلمان حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد محکوم شد.

 وین

 در شهر وین پایتخت اتریش به درخواست جنبش جوانان انقلابی ت.ج.ش و جنبش زنان جوان مبارز با انجام تجمعی حصر سنگین عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد محکوم شد.

این تجمع در میدان کارسپلاتز برگزار شد، همچنین پوسترهای عبدالله اوجالان و پرچم‌های ی.پ.گ و ی.پ.ژ و جنبش زنان کورد در اروپا بلند شد.

کیل

 در شهر کیل آلمان هم برای حمایت از مقاومت اعتصاب غذای زندانیان و همچنین به منظور محکوم کردن حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد تجمعی برگزار شد.

 سازمان‌های کیل زندگی-زن، اتحادیه زنان سوسیالیست و ابتکار عمل روژآوا در این تجمع شرکت نمودند.