انتشار چکامه مم و زین هورامی از سوی انتشارات نوبهار

مثنوی مم و زین که از جمله آثار شامخ ادبیات کوردی است، از سوی احمد خانی به زبان کوردی و با لهجه کورمانجی شمالی در قرن هفدهم سروده شده است.

بعد از آنکه احمد خانی مم آلان را از حافظه اجتماعی ادبی کوردی در قامتی ادبی بازآفرینی کرد، این اثر بی‌نظیر در تمامی بخشهای کوردستان شناخته شد و مورد مطالعه قرار گرفت. اکنون با انتشار کتاب مم و زین خانی با زبان کوردی، لهجه هورامی که از سوی جمهور اولمز و شهاب ولی مشخص می‌شود که این اثر در تمامی لهجه‌های متعلق به زبان کوردی ریشه داشته است.

در اثر جمهور اولمز و شهاب ولی، باستان‌شناسی داستان مم و زین توصیف شده و اهمیت آن در حافظه اجتماعی کوردی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از طرف دیگر متن مم و زین به زبان کوردی لهجه هورامی، با ویراستاری دقیق و علمی مورد بازبینی قرار گرفته است و از این طریق در عرصه علمی، پژوهشی مهم و متن دیگری از مم و زین با هورامی منتشر شده است.

این اثر وزین در ٢٧٨ صفحه از سوی انتشارات نوبهار در شمال کوردستان چاپ و منتشر شده است.