آخرین آمار شیوع کرونا در جهان: جانباختن ۴ هزار و ۶۴٠ بیمار در یک شبانه‌روز

ویروس کرونا هر دقیقه جان سه نفر از ساکنان زمین را می‌گیرد، تنها در شبانه روز گذشته ۶٧ هزار و ٣۶٨ مورد تازه قطعی به شمار مبتلایان افزوده شد.

بنابر گزارش سایت ورلداُمتر در ساعت ٢٢:١۵ (به وقت گرینویچ) تعداد کل مبتلایان به کروناویروس در ٢٠٨ کشور جهان و دو کشتی مسافرتی به ١ میلیون و ٢۶٨ هزار و ٨۵١ نفر رسیده است. همچنین تعداد جانباختگان نیز به ۶٩ هزار و ٣٣٠ نفر افزایش یافته است.

برپایه‌ی این گزارش تعداد ٢۶١ و ٢٠٠ بیمار پس از بهبودی مراکز درمانی را ترک کرده‌اند و وضعیت ۴۵ هزار و ۵٣٢ نفر وخیم اعلام شده است.

آمریکا: تعداد افراد مبتلا ٣٣۴ هزار و ٣۴۵ مورد، تعداد جانباختگان ٩ هزار و ۵۵٨ نفر.

اسپانیا: تعداد افراد مبتلا ١٣١ هزار و ۶۴۶ مورد، تعداد جانباختگان ١٢ هزار و ۶۴١ نفر.

ایتالیا: تعداد افراد مبتلا ١٢٨ هزار و ٩۴٨ مورد، تعداد جانباختگان ١۵ هزار و ٨٨٧ نفر.

آلمان: تعداد افراد مبتلا ١٠٠ هزار و ١٢٣ مورد، تعداد جانباختگان ١ هزار و ۵٨۴ نفر.

فرانسه: تعداد افراد مبتلا ٩٢ هزار و ٨٣٩ مورد، تعداد جانباختگان ٨ هزار و ٧٨ نفر.

چین: تعداد افراد مبتلا ٨١ هزار و ۶۶٩ مورد، تعداد جانباختگان ٣ هزار و ٣٢٩ نفر.

ایران: تعداد افراد مبتلا ۵٨ هزار و ٢٢۶ مورد، تعداد جانباختگان ٣ هزار و ۶٠٣ نفر.

بریتانیا: تعداد افراد مبتلا ۴٧ هزار و ٨٠۶ مورد، تعداد جانباختگان ۴ هزار و ٩٣۴ نفر.

ترکیه: تعداد افراد مبتلا ٢٧ هزار و ۶٩ مورد، تعداد جانباختگان ۵٧۴ نفر.

سوئیس: تعداد افراد مبتلا ٢١ هزار و ١٠٠ مورد، تعداد جانباختگان ٧١۵ نفر.

بلژیک: تعداد افراد مبتلا ١٩ هزار و ۶٩١ مورد، تعداد جانباختگان ١ هزار و ۴٧٧ نفر.

هلند: تعداد افراد مبتلا ١٧ هزار و ٨۵١ مورد، تعداد جانباختگان ١ هزار و ٧۶۶ نفر.

کانادا: تعداد افراد مبتلا ١۵ هزار و ۴٢۵ مورد، تعداد جانباختگان ٢٧٧ نفر.

اتریش: تعداد افراد مبتلا ١٢ هزار و ۵١ مورد، تعداد جانباختگان ٢٠۴ نفر.

پرتغال: تعداد افراد مبتلا ١١ هزار و ٢٧٨ مورد، تعداد جانباختگان ٢٩۵ نفر.

برزیل: تعداد افراد مبتلا ١١ هزار و ١٣٠ مورد، تعداد جانباختگان ۴٨۶ نفر.

کره‌جنوبی: تعداد افراد مبتلا ١٠ هزار و ٢٣٧ مورد، تعداد جانباختگان ١٨٣ نفر.

اسرائیل: تعداد افراد مبتلا ٨ هزار و ۴٣٠ مورد، تعداد جانباختگان ۴٩ نفر.

سوئد: تعداد افراد مبتلا ۶ هزار و ٨٣٠ مورد، تعداد جانباختگان ۴٠١ نفر.

نروژ: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ۶٨٧ مورد، تعداد جانباختگان ٧١ نفر.

استرالیا: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ۶٨٧ مورد، تعداد جانباختگان ٣۵ نفر.

روسیه: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ٣٨٩ مورد، تعداد جانباختگان ۴۵ نفر.

ایرلند: تعداد افراد مبتلا ۴ هزار و ٩٩۴ مورد، تعداد جانباختگان ١۵٨ نفر.

چک: تعداد افراد مبتلا ۴ هزار و ۵۴٣ مورد، تعداد جانباختگان ۶٧ نفر.

شیلی: تعداد افراد مبتلا ۴ هزار و ۴٧١ مورد، تعداد جانباختگان ٣۴ نفر.

دانمارک: تعداد افراد مبتلا ۴ هزار و ٣۶٩ مورد، تعداد جانباختگان ١٧٩ نفر.

لهستان: تعداد افراد مبتلا ۴ هزار و ١٠٢ مورد، تعداد جانباختگان ٩۴ نفر.

رمانی: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ٨۶۴ مورد، تعداد جانباختگان ١۵١ نفر.

مالزی: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ۶۶٢ مورد، تعداد جانباختگان ۶١ نفر.

اکوادور: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ۶۴۶ مورد، تعداد جانباختگان ١٨٠ نفر.

هند: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ۵۵٨ مورد، تعداد جانباختگان ٩٩ نفر.

فلیپین: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ٢۴۶ مورد، تعداد جانباختگان ١۵٢ نفر.

پاکستان: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ١۵٧ مورد، تعداد جانباختگان ۴٧ نفر.

ژاپن: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ١٣٩ مورد، تعداد جانباختگان ٧٧ نفر.

لوکزامبورگ: تعداد افراد مبتلا ٢ هزار و ٨٠۴ مورد، تعداد جانباختگان ٣۶ نفر.

عربستان سعودی: تعداد افراد مبتلا ٢ هزار و ۴٠٢ مورد، تعداد جانباختگان ٣۴ نفر.