ژایر بولسونارو به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شد

ژایر بولسونارو نماینده ی راستها در مرحله ی دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد

بولسونارو ۵۵.۷۰ درصد آرا را بدست آورد، فرناندو هاداد نماینده ی چپها ۴۳.۳۰ درصد آرا را کسب کرده بود.

 

مرحله ی دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل دیروز برگزار شد و بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات در برزیل، ٨٨ درصد آرا شمارش شده اند و بولسونارو ۵۵.۷۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

 

بولسونارو راست افراطی می‌باشد و با مشخصات نژادپرستی و مخالف آزادی زنان شناخته شده است. او در گذشته یک ارتشی بوده و خود را به نیروهای نظامی که طی سالهای ۱۹۶٤ تا ۱۹٨۵ برزیل را اداره می‌کردند نزدیک کرده است.

 

مدت یک دوره ی ریاست جمهوری در برزیل ۴ سال میباشد  و بر این اساس بولسونارو ۴ سال رئیس جمهور برزیل خواهد بود.