انتشار کتابچه‌ی ” شهیدان قیام زن – زندگی – آزادی” از سوی کمیته تحقیقاتی کژار

کمیتە تحقیقاتی کژار کتابچه‌ی ” شهیدان قیام زن – زندگی – آزادی” را منتشر کرد.

کمیتە تحقیقاتی کژار کتابچه‌ی ” شهیدان  قیام زن – زندگی – آزادی” را منتشر کرد. کمیته تحقیقاتی کژار در این بارە اعلام کردە است کە با نوشتن و گفتن شاید نتوان واقعیت یک شخصیت را آنطور که باید و شاید بر زبان آورد. اما برای ماندگار نمودن نام شهیدان در تاریخ، تلاش نموده بیوگرافی شهیدان را هر چند کوتاه در این اثر بگنجاند. و در آخر این اثر را به شهدای قیام زن – زندگی – آزادی تقدیم کرده است.

جهت دانلود کتابچه اینجا کلیک نمایید.

.