آیدنیز: زنان سیستم مردسالاری را از میان بر می‌دارند

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک در جولمرگ سخنرانی کرده و گفت: ما زنان سیستم مردسالاری یک نفره را از میان برداشته و سیستم قصر را بر رویشان خراب خواهیم کرد.

جنبش زنان آزاد TJA، حزب مناطق دمکراتیک DBP و مجلس حزب دمکراتیک خلق‌ها به مناسبت ۲۵ نوامیر، روز مبارزه بین‌المللی با خشونت علیه زنان، راهپیمایی را برگزار کرد. صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک، عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها، ابرو گونای، نمایندگان منطقه سرحد و نمایندگان زن مجلس زنان صلح وان و جولمرگ و بسیاری دیگر در این راهپیمایی مشارکت کردند. زنان در مقابل میدان بیمارستان دولتی جولمرگ گردهم آمدند.

حضور نیروهای پلیس

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها به نمایندگی از زنان بیانیه‌ای را قرائت کرد. باشاران در اظهارات خود گفت: آنها در همه جا مقابل خشونت مردان، دولت، فقر و تعدی و تجاوز بوده و در این باره گفت: متاسفانه زمانیکه زنان با خشونت روبرو می‌شوند، به پلیس مراجعه می‌کنند، اما امروزه مشاهده می‌کنید همین نیروی پلیس برای قطع صدای شما زنان به اینجا آمده است.

اعمال سیاستهای ویژه دولت علیه زنان کورد

باشاران ضمن اشاره به ممنوعیتهای برقرار شده در منطقه اظهار داشت: ممنوعیت فرمانداری تنها برای حزب دمکراتیک خلق‌هاست. زمانیکه حزب دمکراتیک خلق‌ها تلاش می‌کند صدا زنان را طنین‌انداز کند، با ممنوعیتها روبرو می‌شود. دولت علیه زنان کورد در کوردستان سیاستهای ویژه خود را عملی می‌کند. از تجاوز و سیاستهای جنگی به عنوان ابزارهای این برخورد استفاده می‌کند.

زنان پاسخی قدرتمند را به سیاستهای جنگ روانی و ویژه می‌دهند

بعد از آن صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک سخنرانی کرده و ضمن واکنش به نیروهای پلیس که زنان را محاصره کرده بودند اظهار داشت: ما از تمام زنانی که علیرغم ممنوعیتها در جولمرگ حضور پیدا کرده‌اند تشکر می‌کنیم. زنان در مقابل سیاستهایی که در کوردستان علیه زنان عملی می‌شود، بپا خاسته‌اند. ما در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌اوریم. ما به عنوان نمایندگان حزب مناطق دمکراتیک، حزب دمکراتیک خلق‌ها و جنبش زنان آزاد، برای مبارزه علیه فشار و خشونت، در ۲۵ نوامبر همینجا گردهم می‌آییم. خلق هدف اصلی سیاستهای جنگ ویژه روانی قرار گرفته است. خلق کورد با فشار روانی شدیدی مواجه است. در جولمرگ خواسته می‌شود که این سیاستهای جنگی ویژه در تمام ابعاد خود عملی شوند. زنان پاسخ قدرتمندی به سیاستهای جنگ ویژه خواهند داد. زنان کورد تا اخرین نفس مبارزه خود را ادامه می‌دهند. ما سازماندهی خود را منسجم کرده و سیستم مردسالاری مستبد قصر را بر سرشان ویران می‌کنیم. بعد از این سخنرانی، زنان با سر دادن شعار «ژن، ژیان، آزادی» مراسم را خاتمه دادند.