دوزکان: زنان می‌خواهند تقدیرشان را خودشان رقم بزنند

عایشه دوزکان روزنامه‌نگار و نویسنده اعلام نمود که آ.ک.پ بر اساس اصول اخوانی عمل کرده و سیاست‌های جنست محور این حزب، این حزب را از احزاب راست‌گرای دیگر متمایز می‌کند.

زنان برای حفظ حقوق، دستاوردها و آزادیهایشان مبارزه می‌کنند. اما زنان مبارز برای احقاق حقوق خود با فشارهای قوه قضائیه روبرو هستند. زنان شیلی رقص لاس تزی را ابداع کرده و این رقص در سطح جهانی گسترش پیدا کرد. اما این رقص تنها در ترکیه با مخالفت دستگاه قضایی روبرو شده است. بسیاری از زنان تلاش کردند تا از طریق ین رقص در مقابل خشونت‌هایی که علیه زنان اعمال می‌شود، مقابله کنند، اما این زنان متهم شده و این رقص مانند جرم در کیفرخواستها مطرح شده است.

عدم تحمل اقدامات و مطالبات زنان اخیرا در تلاش‌های حزب حاکم ترکیه برای توقیف و تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها که به عنوان حزب زنان شناخته می‌شود، تشدید شده است. در کیفرخواست تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها، مبارزه علیه خشونت و ظلم به عنوان دلیل برای مجرم قلمدادکردن این حزب مطرح و بیانیه‌ها و اظهارات اعضای سیاستمدار و زن این حزب نیز به عنوان جرم در نظر گرفته شده‌اند.

عایشه دوزکان روزنامه‌نگار و نویسنده فمینیست در خصوص جرم انگاری مبارزات زنان و کیفرخواست مطرح شده علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها با خبرگزاری مزوپوتامیا گفتگو کرد.

مسئله اساسی مسئله کورد و مبارزه زنان است

عایشه دوزکان کیفرخواست مطرح شده  علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها را به عنوان بخشی از پروژه سیاستهای آ.ک.پ ارزیابی کرده و اظهار داشت: واقعیت تلاش‌های حزب حاکم برای توقیف و تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها بخشی از توقف فرایند صلح است. مسئله اساسی مسئله کورد است. آ.ک.پ مسئله برابری را به عنوان مشکل مشاهده می‌کند، برابری زنان و مردان را درست ندانسته و بر این اساس سیاست ورزی می‌کند. در چارچوب این سیاست است که دستگاه قضایی نیز تحت تاثیر حاکمیت قرار گرفته است، زیرا دستگاه قضایی نیز از سوی حاکمیت اداره می‌شود. برای نمونه حاکمیت نمی‌تواند در مسئله مدیریت و اجرای امور مسئله ریاست مشترک را قبول کند و این مسئله را به عنوان مشکلی برای خود می‌بیند.

از سیستم حزب دمکراتیک خلق‌ها در هراسند

دوزکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که سیاست و سیستم ریاست مشترک و اقدامات حزب دمکراتیک خلق‌ها آ.ک.پ را نگران می‌کند و در این باره می‌گوید: آ.ک.پ علیه سیستم مطرح شده از سوی حزب دمکراتیک خلق‌ها است، زیرا حزب حاکم زنان را به عنوان نمایندگان اراده زنان نمی‌تواند تحمل کند و بپذیرد. نمی‌تواند برابری را بپذیرد. حزب دمکراتیک خلق‌ها هم در میان حزب و هم در شهرداری‌ها زنان را در اولویت قرار داده است و آ.ک.پ از ین مسئله ناراضی است. و چون حزب دمکراتیک خلق‌ها مبارزه برای برابری زنان را حمایت می‌کند، من به عنوان یک زن فمینیست از حزب دمکراتیک خلق‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنم.

آ.ک.پ با زنان دشمنی می‌کند

عایشه دوزکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ترکیه در بعد اقتصادی و سیاسی از سوی سیستم امپریالیستی و بین‌المللی اداره شده و اخیرا نیز حزب حاکم آ.ک.پ با این سیستم دچار اختلافاتی شده است و در این باره افزود: آنچه که خط مشی آ.ک.پ را از دیگر احزاب راستگرا متمایز می‌کند، نوع نگاه این حزب به مسئله جنسیت است. می‌توانم بگویم که این حزب با زنان دشمنی دارد. زیرا سخنان و اقدامات این حزب راه را برای خشونت علیه زنان باز می‌کند. البته نمی‌توان خط مشی آنها را تنها به جنسیت محوری و تبعیض تقلیل داد. بلکه دشمنی ملموسی را می‌توان مشاهده کرد. با این سیاستها است که این حزب از احزاب راست‌گرای دیگر متمایز می‌شود. آ.ک.پ در منطقه سیاستهای اخوان‌المسلمین را دنبال می‌کند و با اقدامات اسلامگرایانه خود علیه زنان فعالیت کرده و خشونت‌ها و دشمنی با زنان را افزایش می‌دهد. هر گونه اعتراض و مخالفتی از سوی زنان، ا.ک.پ را به هراس وا می‌دارد. زیرا ما زنان می‌خواهیم خودمان سرنوشتمان را تعیین کنیم.

منبع: MA