فعالان جنبش زنان آزاد: از طریق دادگاه نمی‌توانید ما را ساکت کنید

زینب توپچو از فعالان جنبش زنان آزاد در خصوص فشارهای تشدید شده علیه جنبش و نهادهای زنان اعلام کرد که حاکمیت تلاش دارد تا موجودیت زنان و کورد را نادیده بگیرد. وی در این باره اظهار داشت: از طریق دادگاه هرگز نمی‌توانند ما را وادار به سکوت کنند.

نهادها و دستاوردهای زنان مدتی است که هدف حملات حاکمیت قرار گرفته است. اخیرا در ۵ آوریل دادستانی جمهوری در آمد، در خصوص جمعیت زنان رُزا تحقیقات خود را آغاز کرده است. نیروهای پلیس و امنیتی نیز در چارچوب این تحقیقات این مرکز را مورد حمله قرار داده و ۲۲ نفر از زنان را دستگیر کردند. واکنش و اعتراضات علیه این حملات از سوی زنان همچنان ادامه دارد.

زینب توپچو از فعالان جنبش زنان در خصوص فشارهای تحمیل شده بر جنبش و نهادهای زنان علام نمود که آنان در واکنش به این اقدامات دولت مبارزه خود را در تمامی عرصه‌ها گسترش می‌دهند.

ترس از مقاومت و مبارزه زنان

توپچو در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نمود که حملات صورت گرفته علیه زنان اقدامات جدید نبوده و در این باره افزود: اما شاهد حملات رو بفزاینده علیه جنبش زنان آزاد هستیم. حاکمیت مدت چهل سال است که همواره از سازماندهی زنان در هراس بوده است و برای ماندن در مسند قدرت بر دستاوردهای زنان و مبارزه زنان سازماندهی شده اعمال فشار می‌کند. حاکمیت سیاستهای مرعوب کننده علیه زنان را در پیش گرفته است. در چارچوب این سیاستها، تلاش می‌کند تا به جامعه حمله کند. اما این حملات در نهایت نمی‌توانند تاثیر چندانی داشته باشند. جنبش زنان آزاد، پارادایم دمکراتیک؛ اکولوژیک و آزادی زنان را مبنای فکری و عملی خود قرار داده است. به همین دلیل است که از سازماندهی زنان در هراسند. آنها می‌خواهند زنان را در خانه محبوس کنند و زنان مطیعی را در اختیار داشته باشند. اما ما می‌خواهیم در مقابل این مدل شیوه‌ای دیگر از زندگی را ارائه کنیم."

توپچو در بخش دیگری از اظهارات خود به اعلام واکنش علیه این ادعای دادستانی جمهوری در آمد که جنبش زنان آزاد تحت لوای قوانین رسمی فعالیت کرده و با سازمان نیز دیدار داشته‌اند اظهار داشت: حاکمیت تعریف ویژه خود را از جرم دارد. افراد مخالف همه مجرم معرفی شده و آنها را به عنوان دشمنان خود می‌داند. به همین دلیل حضور زنان در سیاست و نهادهای زنان را ممنوع می‌کند. نهادهای زنان را به عنوان جرم قلمداد می‌کند. فعالیت‌های نهادهای کورد و سازمانهای زنان را ممنوع می‌کند. امروز در آمد تمامی فعالیتهای زنان را به عنوان بخشی از تبلیغات سازمان مورد حمله قرار می‌دهند و اعلام می‌کند که این سازمان‌ها در خدمت سازمان حرکت می‌کنند. فعالیتهای زنان در اعتراض و محکومیت قتل زنان را به عنوان تبلیغات سازمان نشان داده و با این اتهام با انها برخورد می‌کند. امروز جنبش زنان آزاد را مورد حمله قرار می‌دهند. این جنبش را به عنوان سازمانی مجرم معرفی می‌کنند. اما تمامی تلاش‌ها و فعالیتهای این جمعیت در معرض دید قرار دارند. هدف این جمعیت مبارزه مشترک زنان علیه خشونت است. ما می‌خواهیم که شکنجه، تجاوز و قتل زنان خاتمه پیدا کند.

مبارزه از چه زمانی به عنوان جرم معرفی شده است؟

توپچو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که جمعیت آنها علیه شکنجه و قتل زنان صدای رسای خود را طنین‌انداز نموده است و این فعالیتها جرم نیستند. وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: چرا باید مبارزه علیه خشونت و قتل زنان جرم معرفی شود؟ مگر مبارزه زنان تحت عنوان «من نیز»، از چه زمانی به عنوان جرم معرفی شده است؟ کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، مجازت نمی‌شوند، اما کسانی که علیه جرایم علیه زنان فعالیت می‌کنند دچار مجازات می‌شوند. بازداشت و دستگیر می‌شوند. این اقدام قتلعام سیاسی است. در این کشور تابلوی گسترده‌ای از قتلعام زنان مشاهده می‌شود. به صورت غیر منتظره از کنوانسیون استانبول خارج می شوند و این در حالی است که قتل زنان بسیار افزایش یافته است. ما در مقابل تمامی این اقدامات مبارزه خود را ادامه می‌دهیم. ما هیچگاه دست از مبارزه برنداشته و دستاوردهای زنان را حفظ می‌کنیم. مبارزه ما هزاران سال است که ادامه یافته است. از طریق دادگاه‌ها هیچگاه نمی‌توانند ما را به سکوت وادارند. ما در تمامی حوزه‌ها مبارزه خود را گسترش می‌دهیم.